Úloha tzv. neformální péče v kontextu systému sociálního zabezpečení v České republice

Název práce: Úloha tzv. neformální péče v kontextu systému sociálního zabezpečení v České republice
Autor(ka) práce: Barák, Vladimír
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Ševčík, Miroslav; Loužek, Marek; Šipikalová, Silvia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této disertační práce je zkoumání a analýza státní podpory tzv. neformální péče v České republice, poukázání na význam této péče v kontextu rozvoje dlouhodobé péče v České republice a na základě vlastního výzkumného šetření navržení takových sociálněpolitických opatření, jež mohou podpořit neformální pečující v jejich náročné činnosti. Práce definuje neformální péči v kontextu dlouhodobé péče v České republice v období transformace sociálních služeb a procesu deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb. Základním teoretickým východiskem je teorie sociálního státu. V práci jsou popsány a analyzovány současné formy podpory neformální péče v České republice. Jako teoretický rámec popisy jednotlivých podpor byla zvolena teorie sociální konstrukce cílových populací, pozornost byla věnována vývoji policy designu zkoumané politiky. K výzkumu situace neformálních pečujících bylo provedeno výzkumné šetření metodou dotazníku. Bylo z jištěno, že podpora neformální péče probíhá na několika úrovních. Zatímco nepřímá podpora neformálních pečovatelů ve formě příspěvku na péči má rostoucí tendenci a lze očekávat, že jeho výše, počet pobírajících osob, a tedy i výše vládních výdajů poroste velmi výrazně, nová přímá podpora, dávka dlouhodobé ošetřovné, zasazená do systému nemocenského pojištění nakonec zdaleka není využívána tak, jak se předpokládalo. Další podpory státu jsou velmi marginální podporou. V návaznosti na zjištění se navrhuje úprava dlouhodobého ošetřovného, dále nová dávka pro neformální pečovatele, komplexní analýza příspěvku na péči a podpora rozvoje dlouhodobé péče, zejména odlehčovacích služeb.
Klíčová slova: neformální péče; příspěvek na péči; sociální systém; dlouhodobá péče; sociální politika; sociální stát
Název práce: The role of the informal care in the social security system in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Barák, Vladimír
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Ševčík, Miroslav; Loužek, Marek; Šipikalová, Silvia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this dissertation is to examine and analyze the state support of informal care in the Czech Republic, to point out the importance of informal care in the context of long-term care development in the Czech Republic and on the basis of own research to propose such socio-political measures activities. The thesis defines informal care in the context of long-term care in the Czech Republic in the period of transformation of social services and the process of deinstitutionalization of residential social services. The basic theoretical basis is the theory of the welfare state. The thesis describes and analyzes the current forms of support for informal care in the Czech Republic. The theory of social construction of target populations was chosen as a theoretical framework for the descriptions of individual supports; attention was paid to the development of the policy design of the researched policy. A research survey using the questionnaire method was conducted to research the situation of informal carers. It has been found that support for informal care takes place at several levels. While indirect support for informal carers in the form of a care allowance is on the rise and can be expected to increase very significantly, the number of beneficiaries and thus government spending, the new direct support, the long-term sickness benefit to and the sickness insurance scheme it is far from being used as expected. Other state support is very marginal support. Following the findings, a modification of long-term carer’s allowance, a new benefit for informal caregivers, a comprehensive analysis of the care allowance and support for the development of long-term care, especially relief services, are proposed.
Klíčová slova: social policy; informal care; social security; welfare state; care allowance; long-term care

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2022
Datum podání práce: 25. 2. 2022
Datum obhajoby: 9. 3. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79931/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: