Vývoj fiškálnej politiky Českej republiky v rokoch 2005-2020 a jej pripravenosť na exogénne šoky

Název práce: Vývoj fiškálnej politiky Českej republiky v rokoch 2005-2020 a jej pripravenosť na exogénne šoky
Autor(ka) práce: Zeman, Martin
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva; Pastoráková, Erika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Výskum hodnotí pripravenosť českej ekonomiky na exogénny šok. Dizertačná práca odpovedá na výskumnú otázku, či vo vybraných oblastiach úzko prepojených s fiškálnou politikou bol stav pripravenosti na exogénny šok lepší pred nástupom globálnej zdravotníckej krízy v roku 2020 než tomu bolo v rokoch 2008 - 2009. Cieľom predkladanej dizertačnej práce je zhodnotenie adekvátnosti, úplnosti a vhodnosti fiškálno-hospodársko-politického rozhodovania v období po odznení krízy z roku 2008. Stredom záujmu je fiškálna politika Českej republiky a jej dlhodobá udržateľnosť, fiškálno-hospodársko-politické rozhodovanie z národohospodárskeho pohľadu s úzkou previazanosťou na kľúčové oblasti fiškálnej politiky. Práca taktiež skúma širšie súvislosti pripravenosti, a to zmenu hospodárskej úrovne a situácie ekonomiky, popisuje vzniknuté zmeny kondície trhov práce a v neposlednom rade evaluuje vykonané zmeny v inštitucionálnom aparáte krajiny. Vykonaný rozbor hospodárskej situácie dokazuje, že došlo k zlepšeniu celkovej hospodárskej úrovne v širšom kontexte. V období rokov 2017 – 2019 boli trhy práce v lepšej kondícii než boli pred príchodom finančnej krízy v rokoch 2005 – 2007. V dôsledku výrazného zníženia nezamestnanosti došlo k zníženiu agregovanách nákladov nezamestnanosti z 1,062 % HDP na úroveň 0,565 % HDP. Inštitucionálne zmeny prebehnuté v skúmanom období zvýšili pripravenosť českej ekonomiky na exogénny šok. Národná rozpočtová rada bola vyhodnotená ako kvalitná nezávislá fiškálna inštitúcia podľa podmienok a princípov nezávislosti, tak ako ich stanovili von Trapp, Lienert a Wehner a rovnako z komparácie s ostatnými nezávislými fiškálnymi inštitúciami. Fiškálna pozícia sa v skúmanom období rokov 2017 – 2019 čiastočne zlepšila. Väčšina pravidiel Paktu stability a rastu v období rokov 2017 – 2019 mala vyššiu pozitívnu priemernú odchýlku od plnenia pravidla než v období rokov 2005 – 2007. Prevedený výskum však dokladá, že v značnom množstve skúmaných oblastí sa nepodarilo dostatočne pripraviť ekonomiku na exogénny šok.
Klíčová slova: fiškálna politika; exogénny šok; fiškálne pravidlá
Název práce: Vývoj fiškálnej politiky Českej republiky v rokoch 2005-2020 a jej pripravenosť na exogénne šoky
Autor(ka) práce: Zeman, Martin
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva; Pastoráková, Erika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Výskum hodnotí pripravenosť českej ekonomiky na exogénny šok. Dizertačná práca odpovedá na výskumnú otázku, či vo vybraných oblastiach úzko prepojených s fiškálnou politikou bol stav pripravenosti na exogénny šok lepší pred nástupom globálnej zdravotníckej krízy v roku 2020 než tomu bolo v rokoch 2008 - 2009. Cieľom predkladanej dizertačnej práce je zhodnotenie adekvátnosti, úplnosti a vhodnosti fiškálno-hospodársko-politického rozhodovania v období po odznení krízy z roku 2008. Stredom záujmu je fiškálna politika Českej republiky a jej dlhodobá udržateľnosť, fiškálno-hospodársko-politické rozhodovanie z národohospodárskeho pohľadu s úzkou previazanosťou na kľúčové oblasti fiškálnej politiky. Práca taktiež skúma širšie súvislosti pripravenosti, a to zmenu hospodárskej úrovne a situácie ekonomiky, popisuje vzniknuté zmeny kondície trhov práce a v neposlednom rade evaluuje vykonané zmeny v inštitucionálnom aparáte krajiny. Vykonaný rozbor hospodárskej situácie dokazuje, že došlo k zlepšeniu celkovej hospodárskej úrovne v širšom kontexte. V období rokov 2017 – 2019 boli trhy práce v lepšej kondícii než boli pred príchodom finančnej krízy v rokoch 2005 – 2007. V dôsledku výrazného zníženia nezamestnanosti došlo k zníženiu agregovanách nákladov nezamestnanosti z 1,062 % HDP na úroveň 0,565 % HDP. Inštitucionálne zmeny prebehnuté v skúmanom období zvýšili pripravenosť českej ekonomiky na exogénny šok. Národná rozpočtová rada bola vyhodnotená ako kvalitná nezávislá fiškálna inštitúcia podľa podmienok a princípov nezávislosti, tak ako ich stanovili von Trapp, Lienert a Wehner a rovnako z komparácie s ostatnými nezávislými fiškálnymi inštitúciami. Fiškálna pozícia sa v skúmanom období rokov 2017 – 2019 čiastočne zlepšila. Väčšina pravidiel Paktu stability a rastu v období rokov 2017 – 2019 mala vyššiu pozitívnu priemernú odchýlku od plnenia pravidla než v období rokov 2005 – 2007. Prevedený výskum však dokladá, že v značnom množstve skúmaných oblastí sa nepodarilo dostatočne pripraviť ekonomiku na exogénny šok.
Klíčová slova: fiškálna politika; exogénny šok; fiškálne pravidlá
Název práce: Fiscal policy in the Czech Republic between 2005-2020 and its readiness for exogenous shocks
Autor(ka) práce: Zeman, Martin
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva; Pastoráková, Erika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The research in this dissertation assesses the readiness of the Czech economy for an exogenous shock. It addresses the question of whether, in selected areas closely related to fiscal policy, the state of preparedness for exogenous shock was better before the onset of the global health crisis in 2020 than it was in 2008-2009. The focus is on the fiscal policy of the Czech Republic and its long-term sustainability, as well as fiscal-economic-political decision-making from a national perspective with close links to key areas of fiscal policy. The specific goal of this research is first, to assess the suitability of fiscal-economic-political decision-making in the period after the crisis of 2008 vs. the health crisis of 2020. This work also examines the broader context of preparedness; namely the change in the state and health of the economy. Additionally, it describes the changes in the condition of labor markets, and evaluates the changes made in the country's institutional systems. The analysis of the economic situation shows that there has been some improvement in the overall economic state in a broader context. In the period of 2017-2019, labor markets were in better shape than they were before the financial crisis in 2005-2007. As a result of a significant reduction in unemployment, the aggregate cost of unemployment decreased from 1,062% of GDP to 0,565% of GDP. The institutional changes that took place in the period under review increased the Czech economy's preparedness for an exogenous shock. The National Budget Council was evaluated as a quality independent fiscal institution, according to the conditions and principles of independence as established by von Trapp, Lienert and Wehner, as well as in comparison with other independent fiscal institutions. The fiscal position partially improved in the period under review (2017-2019). Most of the rules of the Stability and Growth Pact in the period of 2017-2019 had a higher positive average deviation from the rule than in the period of 2005-2007.
Klíčová slova: fiscal policy; exogenous shock; fiscal rules

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 7. 2018
Datum podání práce: 1. 3. 2022
Datum obhajoby: 9. 3. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52972/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: