Vliv mobilních technologií na každodenní (spotřební) praktiky: exploratorní studie online/offline hybridity

Název práce: Vliv mobilních technologií na každodenní (spotřební) praktiky: exploratorní studie online/offline hybridity
Autor(ka) práce: Šimůnková, Klára
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Chytková, Zuzana ; Bachmann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato disertační práce se zabývá důsledky tělesného a kognitivního spojení člověka a mobilní technologie v oblasti každodenního (spotřebního) života. Konkrétně analyzuje změny v prožívání světa a spotřeby prostřednictvím konceptu hybridního prostoru a hybridních spotřebních praktik. Ve své teoretické části definuje ontologická a epistemologická východiska následného zkoumání (teorie sítí aktérů, teorie asambláže, teorie praktik a fenomenologie).V konceptuální části argumentuje nutnost aktualizace klíčových konceptů teorie marketingu a spotřebního chování jako jsou hybridita, technologická mediace, přítomnost, interakce či self a přikračuje k revizi současného stavu poznání ve vytyčené oblasti prostřednictvím rekonceptualizace výše zmíněných konstruktů a k představení konceptu online/offline hybridity, resp. hybridního bytí-ve-světě a jeho nových pravidel/principů. Empirická část práce představuje design, průběh, limitace a výsledky kvalitativního výzkumu založeného na graduální (třífázové) stimulaci reflexivity respondentů prostřednictvím dotazníku, digitálního deníku a fenomenologických rozhovorů, jehož cílem bylo detekovat, analyzovat a kontextualizovat nové hybridní spotřební praktiky. Výsledkem analýzy a interpretace získaných dat je identifikace reflexivních a nereflexivních hybridních praktik a vymezení tzv. metaforických konceptů, tedy fenomenologických témat, z nichž tyto praktiky vyvěrají.
Klíčová slova: spotřebitel; mobilní telefon; online/offline hybridita; hybridní praktiky; postfenomenologie; bytí-ve-světě; asambláž
Název práce: The impact of mobile technologies on everyday (consumption) practices: an exploratory study of online/offline hybridity
Autor(ka) práce: Šimůnková, Klára
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Chytková, Zuzana ; Bachmann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This dissertation explores the implications of the physical and cognitive connection between humans and mobile technology in the realm of everyday (consumer) life. Specifically, it analyses changes in the experience of the world and consumption through the concept of hybrid space and hybrid consumption practices. Its theoretical part defines the ontological and epistemological foundations of the subsequent investigation (actor-network theory, assemblage theory, practice theory, and phenomenology). In the conceptual part, it argues for the necessity of updating key concepts of marketing and consumer behaviour theory such as hybridity, technological mediation, presence, interaction or self and proceeds to revise the current state of knowledge in the outlined field by reconceptualising the constructs mentioned above and introducing the concept of online/offline hybridity or hybrid being-in-the-world and its new rules/principles. The empirical part of the thesis presents the design, process, limitations and results of qualitative research based on a gradual (three-phase) stimulation of the reflexivity of the respondents through a questionnaire, a digital diary and phenomenological interviews, aiming to detect, analyse and contextualise new hybrid consumption practices. The analysis and interpretation of the collected data resulted in identifying reflexive and non-reflexive hybrid practices and the delineation of so-called metaphorical concepts, i.e. phenomenological themes, from which these practices emerge.
Klíčová slova: being in the world; assemblage; online/offline hybridity; mobil phone; hybrid practices; consumer; post-phenomenology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2017
Datum podání práce: 4. 3. 2022
Datum obhajoby: 21. 3. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77497/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: