Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje SLÉVÁRNA, spol. s r.o

Název práce: Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje SLÉVÁRNA, spol. s r.o
Autor(ka) práce: Hýsek, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Husák, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit bonitu společnosti Slévárna spol. s r. o. a odhadnout její vývoj v dalším období. Hodnocení společnost je zpracováno na základě finanční analýzy za období od roku 2016 do roku 2020 doplněné o základní strategickou analýzu. Práce se skládá ze dvou částí. V metodické části práce jsou popsány metody finanční analýzy. Praktická část je věnována aplikaci popsaných metod finanční a strategické analýzy a obsahuje také prognózu budoucího vývoje. Výsledky společnosti jsou porovnány s konkurenčními slévárnami. Závěr práce shrnuje veškeré důležité skutečnosti a obsahuje celkové zhodnocení společnosti.
Klíčová slova: Slévárna spol. s r. o.; finanční analýza; strategická analýza; prognóza budoucího vývoje; slévárenství; Metalurgie Rumburk s. r. o.; Tatra Metalurgie a. s.; RKL Slévárna s. r. o.; UXA s. r. o.
Název práce: Financial analysis and prognosis of the future development of the company Slévárna spol. s r. o
Autor(ka) práce: Hýsek, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Husák, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the creditworthiness of Slévárna spol. s r. o. and to estimate its development in the next period. The evaluation of the company is based on a financial analysis for the period from 2016 to 2020, supplemented by a basic strategic analysis. The work consists of two parts. The methodological part of the work describes the methods of financial analysis. The practical part focuses on the application of the described methods of financial and strategic analysis and also includes a forecast of future development. The results of the company are compared with competing foundries. The conclusion of the thesis summarizes all important facts and contains the overall evaluation of the company.
Klíčová slova: Slévárna spol. s r. o.; financial analysis; strategic analysis; forecast of future development; iron casting; Metalurgie Rumburk s. r. o.; Tatra Metalurgie a. s.; UXA s. r. o.; RKL Slévárna s. r. o.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2021
Datum podání práce: 10. 4. 2022
Datum obhajoby: 28. 4. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78205/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: