Finanční analýza společnosti Alltub Central Europe, s. r. o

Název práce: Finanční analýza společnosti Alltub Central Europe, s. r. o
Autor(ka) práce: Zelenková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Kohoutek, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace a její porovnání s nejbližšími konkurenty za období let 2015-2020 s použitím nástrojů finanční analýzy, zpracovávané zejména z výročních zpráv společností. V úvodní části práce je seznámení s analyzovanou společností a její konkurencí. Následující část je věnována horizontální a vertikální analýze, na kterou navazuje finanční analýza relativních ukazatelů. V závěrečné části se věnuji zhodnocení finanční situace společnosti za zkoumané období, analyzuji její příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky.
Klíčová slova: Alltub Central Europe s. r. o.; index IN05; SWOT analýza; horizontální a vertikální analýza; finanční analýza; relativní ukazatelé
Název práce: Financial analysis of the company Alltub Central Europe, s. r. o
Autor(ka) práce: Zelenková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Kohoutek, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this bachelor thesis is to evaluate the financial situation and compare it with the nearest competitors for the period 2015-2020 using financial analysis tools, created mainly from the annual reports of companies. In the introductory part of the thesis is familiarization with the analysed company and its competitors. The following section is devoted to horizontal and vertical analysis, which is followed by a financial analysis of relative indicators. In the final part, I focus on evaluation of the financial situation of the company for the period under review, analyse its opportunities, threats, strengths, and weaknesses.
Klíčová slova: financial analysis; Alltub Central Europe s. r. o.; horizontal and vertical analysis; index IN05; SWOT analysis; financial ratios

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2021
Datum podání práce: 13. 4. 2022
Datum obhajoby: 28. 4. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77896/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: