Digitální distribuce elektronické hudby

Název práce: Digitální distribuce elektronické hudby
Autor(ka) práce: César, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Böhmová, Lucie
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá digitální distribucí elektronické hudby se zaměřením na začínající producenty. Cílem této práce je vytvořit sadu doporučení pro začínající producenty. Cíle je dosaženo pomocí teoretické části a praktické části, jež zahrnuje porovnání služeb poskytujících streaming hudby on-demand a rozhovory. Cíl práce je dále podpořen výzkumnými otázkami, jež jsou stanoveny v úvodu práce. Pro dosažení cíle práce byly zvoleny metody analýza, explanace, popis, komparace a řízený rozhovor. Práce je rozdělena na 3 hlavní části. První část se soustřeďuje na vymezení teoretického rámce. Druhá část se věnuje porovnání služeb poskytujících streaming hudby on-demand. Třetí část zahrnuje řízené rozhovory a závěrečné vyhodnocení výsledků včetně odpovědí na výzkumné otázky. Pro porovnání byly zvoleny 4 služby. Na základě teoretické části, porovnání a řízených rozhovorů byla vytvořena sada doporučení pro začínající producenty, která byla ověřena zkušeným hudebním producentem.
Klíčová slova: Digitální distribuce elektronické hudby; služba poskytující streaming hudby on-demand; Spotify; digital audio workstation; Apple Music
Název práce: Digital distribution of electronic music
Autor(ka) práce: César, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Böhmová, Lucie
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the digital distribution of electronic music with a focus on beginning producers. The aim of this work is to create a set of recommendations for beginning producers. The goal is achieved through a theoretical part, a practical part including a comparison of music streaming services, and interviews. The aim of this work is further supported by research questions, which are defined in the introduction. Methods of analysis, explanation, description, comparison and controlled interview were chosen. The work is divided into 3 main parts. The first part deals with the definition of theoretical framework. The second part deals with the comparison of music streaming services. The third part deals with controlled interviews and final evaluation of results including answers to research questions. For comparison 4 streaming services were chosen. Based on theoretical part, comparisons and guided interviews, a set of recommendations for beginning producers, which has been verified by an experienced producer, was created.
Klíčová slova: Digital distribution of electronic music; music streaming service; Spotify; digital audio workstation; Apple Music

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2021
Datum podání práce: 22. 4. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77272/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: