Návrh aplikace a databáze vizualizující data z eshopu

Název práce: Návrh aplikace a databáze vizualizující data z eshopu
Autor(ka) práce: Šubrt, Hanuš Arsim
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Novotný, Ota
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce má sloužit jako učební pomůcka vyučujícího pro kurz zaměřený na programovací jazyk Python. Od studenta se očekává, že má základní znalosti v programovacím jazyku Python a chce si rozšířit znalosti v oblasti dat. Student bude modifikovat přiloženou aplikaci podle úkolů uvedených v této práci a tím se naučí pracovat s daty v programovacím jazyku Python. Výsledkem této práce je získání znalostí v oblasti dat, konkrétně – porozumění jak python data interpretuje, jak probíhá čtení a ukládání dat do textových souborů a práce s .csv soubory (Excel tabulky). Výsledkem práce je tato výuková pomůcka, která je zpracována jak pasivní tak aktivní formou. Pasivní část vysvětluje danou problematiku a aktivní část
Klíčová slova: python; práce s daty; výuková příručka
Název práce: Development of conversation game focused on data in Python
Autor(ka) práce: Šubrt, Hanuš Arsim
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Novotný, Ota
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is to serve as a teaching aid for a teacher focused on the Python programming language. The student is expected to have a basic knowledge of the Python programming language and wants to expand their knowledge in the field of data. The student will modify the attached application according to the tasks given in this work and thus learn to work with data in the Python programming language. The result of this work is the acquisition of knowledge in the field of data, specifically - understanding how python interprets data, how to read and save data to text files and work with .csv files (Excel spreadsheets). The result of this work is this teaching aid, which is processed in both passive and active form. The passive part explains the issue and the active part
Klíčová slova: python; working with data; conversation game

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2021
Datum podání práce: 26. 6. 2023
Datum obhajoby: 24. 8. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78331/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: