DCF model a operativní leasingy po implementaci IFRS 16

Název práce: DCF model a operativní leasingy po implementaci IFRS 16
Autor(ka) práce: Rosický, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Heršálek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Standard IFRS 16 je výraznou změnou v účtování o leasinzích, tento standard má vliv na finanční ukazatele společnosti jako je nárůst EBITDA a dluhu. Již před IFRS 16 byly při oceňování podniků dříve navrženy dvě metody (Full Adjustmen Method a Approximation Method), které upravují DCF Entity model a kapitalizují leasingy. V této práci je zkoumáno, zda se hodnoty společnosti pomocí těchto metod liší od výpočtu při nekapitalizování leasingu a zda IFRS 16 napomáhá „správnému“ postupu při ocenění. Hodnota společnosti je porovnána u výše vybraných postupů a dále také u úprav, které jsou úmyslně chybné ve snaze poukázat na výši potenciální chyby. Jednotlivé výsledky jsou porovnány v závislosti na proměnných jako je podíl leasingů na tržbách, náklady na cizí kapitál, marže a růst tržeb. Z výsledků vychází, že obě metody navržených úprav se shodují s postupem vycházejícím z IFRS 16. Naopak metoda, kdy nedochází ke kapitalizaci leasingů, hodnotu společnosti většinou podhodnocuje. U úmyslně chybných metod dochází k tomu, že pro jednotlivé hodnoty proměnných se více či méně hodnoty liší od „správného“ ocenění, a proto by tyto úpravy neměly být opomenuty.
Klíčová slova: Operativní leasingy; IFRS 16; DCF Model; Oceňování podniku
Název práce: DCF Model and Operational Leases after implementation of IFRS 16
Autor(ka) práce: Rosický, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Heršálek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Standard IFRS 16 causes big changes regarding reporting of leases, this standard has impact on financial indicators such as increase in EBITDA and net debt. Before the adoption of the new standard there were already two methods which should be used regarding to the process of company valuation (Full Adjustment Method an Approximation Method) which adjust DCF to firm model and capitalize leasing. In this study it is examined, whether the value of the company is different using this proposed methods comparing to method without capitalization and whether IFRS 16 provides guidance to „correct“ adjustments. The value of company is compared among presented procedures and with two intentionally wrongly created procedures to point out the magnitude of protentional mistake. Those results ale compared depending on variables such as amount of leasing to sales, cost of debt, operating margin, and growth rate. Base on the results it is shown that both proposed methods are in correspondence with procedure suggested by IFRS 16. On the other hand, in case of not capitalization of leases the company is most often undervalued. In case of procedures with intentional mistakes the results show that there is both under and over valuation problem depending on variables explained above. Therefore, adjustment for operating leases shouldn’t be omitted
Klíčová slova: Operational Lesase; IFRS 16; DCF Model; Company Valuation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2021
Datum podání práce: 25. 4. 2022
Datum obhajoby: 28. 4. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78349/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: