Způsoby snížení vlivu provozu datových center na životní prostředí

Název práce: Způsoby snížení vlivu provozu datových center na životní prostředí
Autor(ka) práce: Meshkov, Ilia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Palovský, Radomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce řeší způsoby, jak snížit spotřebu energie datových center a také jak zmírnit celkový dopad na životní prostředí. Při řešení byly použity různé zdroje informací a interní dokumenty společnosti VSHosting. Cílem této práce byla analýza spotřeby datových center a prezentace přínosů nových technologií používaných ke snížení dopadu spotřeby energie, a zároveň zmírnění dopadu na životní prostředí. Toho bylo dosaženo vývojem modulárního řešení pro snížení spotřeby energie na příkladu konkrétního datového centra v České republice. Hlavním zjištěním je, že modernizace výpočetní techniky významně snižuje celkové náklady na spotřebu energie a také zmírňuje dopad provozu datového centra na životní prostředí. Taková modernizace je nedílnou součástí moderního datového centra, které si chce udržet konkurenceschopnost tváří v tvář rostoucím cenám energie a globálním ekologickým trendům.
Klíčová slova: modernizace; virtualizace; data center; energie; životní prostředí
Název práce: Ways to reduce the environmental impact of data centre operations
Autor(ka) práce: Meshkov, Ilia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Palovský, Radomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis addresses ways to reduce the energy consumption of data centers and also how to mitigate the overall environmental impact. Various sources of information and internal VSHosting documents were used in the solution. The goal of this thesis was to analyze data center energy consumption and present the benefits of new technologies used to reduce the impact of energy consumption while mitigating the environmental impact. This was achieved by developing a modular solution to reduce energy consumption using the example of a specific data centre in the Czech Republic. The main finding is that upgrading computing technology significantly reduces the overall cost of energy consumption and also mitigates the environmental impact of data centre operations. Such modernisation is an integral part of a modern data centre that wants to remain competitive in the face of rising energy prices and global environmental trends.
Klíčová slova: virtualisation; energy; environment; modernisation; data center

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2021
Datum podání práce: 27. 4. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79033/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: