Bilaterální spolupráce s vybranými státy jako nástroj prosazování zájmů ČLR v Arktidě

Název práce: Bilaterální spolupráce s vybranými státy jako nástroj prosazování zájmů ČLR v Arktidě
Autor(ka) práce: Motlová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá nástroji geoekonomiky, které ČLR využívá v rámci bilaterální spolupráce s vybranými státy za účelem prosazení svých zájmů v Arktidě. V teoretické části je objasněn koncept geoekonomiky, souvislost s cíli zahraniční politiky státu a konkrétní geoekonomické nástroje. Praktická část představuje oficiální čínskou arktickou politiku a na základě jejích dvou určitých aspektů, vědecko-výzkumného a ekonomického, analyzuje čínské aktivity ve třech arktických mocnostech – Rusku, Kanadě a Islandu. Jedná se o vymezení vztahu státu s ČLR v Arktidě a rozbor konkrétních příkladů spolupráce s cílem identifikovat nástroje geoekonomiky, které Čína využívá.
Klíčová slova: Čína; Arktida; geoekonomika; arktická politika; bilaterální spolupráce; Rusko; Kanada; Island
Název práce: Bilateral Cooperation with Selected States as a Tool for Advancing PRC’s Interests in the Arctic
Autor(ka) práce: Motlová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the tools of geoeconomics that the PRC uses in bilateral cooperation with selected states in order to advance its interests in the Arctic. The theoretical part explains the concept of geoeconomics, its connection to the state's foreign policy objectives, and specific geoeconomic instruments. The practical part addresses the official Chinese Arctic policy and based on its two particular aspects, scientific and economic, analyses Chinese activities in three Arctic powers – Russia, Canada, and Iceland. This involves defining the state's relationship with the PRC in the Arctic and examining specific examples of cooperation in order to identify the geoeconomic tools used by China.
Klíčová slova: China; Arctic; geoeconomics; bilateral cooperation; Arctic policy; Russia; Canada; Iceland

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2021
Datum podání práce: 28. 4. 2022
Datum obhajoby: 25. 5. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77706/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: