Konsolidace datových toků za účelem Next Best Action kampaně pro klienta KPMG

Název práce: Konsolidace datových toků za účelem Next Best Action kampaně pro klienta KPMG
Autor(ka) práce: Hruš, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slánský, David
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá konsolidací zákaznických a digitálních dat z automotive prostředí klienta XY. Hlavním cílem je propojit data z více zdrojů za účelem vytvoření uceleného zákaznického profilu a díky tomu zahájit 2 individualizované kampaně, čímž dojde ke zlepšení zákaznické zkušenosti a v neposlední řadě i zvýšení zisků. S ohledem na profesní studijní program je práce zaměřena maximálně prakticky. Nejprve dochází k vymezení automotive oblasti s definováním business a technických požadavků ze strany klienta XY. Následuje propojení datových zdrojů a potřebných atributů vedoucí k implementaci segmentačního modulu a následnému výběru nejvhodnějších produktů do výbavy auta. Dále dochází v rámci marketingové kampaně k zaslání e-mailu na vybrané zákazníky s nabídkou relevantních produktů a možností aktivace konektivní služby. Po vyhodnocení kampaně a validaci řešení nelze opomenut návrh nové architektury s cílem celé řešení maximálně automatizovat. Součástí práce je i dopadová analýza automatizace a budoucí vývoj projektu. Výstupem diplomové práce je reálné řešení, které bylo předáno klientovi XY zástupci týmu společnosti KPMG.
Klíčová slova: automotive; next best action; customer experience; datová konsolidace; marketing; automatizace; segmentace zákazníků; Azure; vývojové prostředí; produkční prostředí
Název práce: Consolidation of data flows for the purpose of the Next Best Action campaign for KPMG client
Autor(ka) práce: Hruš, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slánský, David
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the consolidation of customer and digital data from the automotive environment of an XY client. The main goal is to combine data from multiple sources to create a comprehensive customer profile and thus launch 2 individualized campaigns, which should not only improve the customer experience but also increase profits. Since the thesis is part of a professional study program, it is as practical as possible. First, the automotive area is defined with the definition of business and technical requirements by the client XY. This is followed by the connection of data sources and the necessary attributes leading to the implementation of the segmentation module and the subsequent selection of the most suitable car equipment products. Furthermore, as part of the marketing campaign, an e-mail is sent to selected customers either offering relevant products or with the possibility of activating a connective service. After evaluating the campaign and validating the solution, the design of a new architecture with the aim of maximizing the entire solution is presented. Finally, the thesis outlines an impact analysis of the project’s automation and future development of the project. The output of the diploma thesis is a real solution, which was handed over to the client XY by a representative of the KPMG team.
Klíčová slova: marketing; python; customer segmentation; automation; Azure; development environment; automotive; next best action; customer experience; data consolidation; production environment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data a analytika pro business
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2022
Datum podání práce: 30. 4. 2022
Datum obhajoby: 11. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79433/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: