Prehľad typov dátových aktív pre správu metadát

Název práce: Prehľad typov dátových aktív pre správu metadát
Autor(ka) práce: Kuczik, Tamás
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Cabalková, Anna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá vytvorením prehľadu typov dátových aktív podniku pre metadátové úložisko. Práca postupne rozoberá koncept a základné princípy metadát vo všeobecnosti, ich základné typy a najdôležitejšie metadátové štandardy. Následne sa práca zameriava na úvod do problematiky dôležitosti a využitia metadát v podnikoch, a diskutuje možnosti ich uloženia a hlavných používateľov metadát. Práca sa ďalej zaoberá Metadata Managementom. Diskutuje jeho ciele, prínosy a miesto v podniku, a následne rozoberá hlavné aktivity v tejto disciplíny. V krátkosti sú analyzované aj požiadavky na nástroje pre Metadata Management a analýza trhu s takýmito nástrojmi. Na základe nadobudnutých poznatkov ja vytvorený prehľad typov dátových aktív, ktorý má za účel identifikovať najdôležitejšie dátové aktíva podniku, o ktorých je účelné spravovať metadáta, tak aby toto riešenie prinášalo požadovanú pridanú hodnotu pre podnik.
Klíčová slova: Metadata management; metadáta; Data Governance; dáta; dátové aktívum
Název práce: Prehľad typov dátových aktív pre správu metadát
Autor(ka) práce: Kuczik, Tamás
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Cabalková, Anna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vytvořením přehledu typů podnikových datových aktiv pro úložiště metadat. Práce se postupně zabývá konceptem a základními principy metadat obecně, jejich základními typy a nejdůležitějšími metadatovými standardy. Práce se dále zaměřuje na úvod do problematiky důležitosti a využití metadat v podnicích, a pojednává o možnostech ukládání metadat a hlavních uživatelích metadat. Práce se dále zabývá Metadata Managementem. Pojednává o jeho cílech, přínosech a místě v podniku a dále o hlavních aktivitách v této disciplíně. Stručně jsou také rozebrány požadavky na nástroje pro správu metadat a analýza trhu s těmito nástroji. Na základě získaných poznatků je vytvořen přehled typů datových aktiv, který má za účel identifikovat nejdůležitější datová aktiva podniku, o nichž je účelné spravovat metadata, tak aby toto řešení přineslo podniku požadovanou přidanou hodnotu.
Klíčová slova: datové aktivum; metadata; Metadata management; Data Governance; data
Název práce: Overview of data asset types for metadata management
Autor(ka) práce: Kuczik, Tamás
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Cabalková, Anna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis deals with creating an overview of enterprise data asset types for a metadata repository. The thesis gradually discusses the concept and basic principles of metadata in general, its basic types and the most important metadata standards. The thesis then focuses on an introduction to the importance and use of metadata in enterprises and discusses metadata storage options and the main users of metadata. The thesis further explores Metadata Management. It discusses its objectives, benefits, and its place in the enterprise, and then discusses the main activities in this discipline. The requirements for Metadata Management tools and an analysis of the market for such tools are also briefly analyzed. Based on the knowledge gained, an overview of the types of data assets is created in order to identify the most important data assets of the enterprise about which it is useful to manage metadata, so that this solution brings the desired added value to the enterprise.
Klíčová slova: data; data asset; metadata; Metadata management; Data Governance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2021
Datum podání práce: 4. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78263/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: