Účetnictví dceřiné společnosti v kontextu požadavků mateřské společnosti

Název práce: Účetnictví dceřiné společnosti v kontextu požadavků mateřské společnosti
Autor(ka) práce: Skuček, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Kučera, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na vybrané specifické aspekty účetnictví dceřiných společností, které plynou ze vztahu či požadavků mateřských společností. Cílem práce je tyto vybrané okruhy analyzovat a určit, jaké specifické transakce mohou pro účetní jednotku nastat z daného vztahu mateřské a dceřiné společnosti. V práci je za mateřskou společnost uvažována společnost účtující dle US GAAP a dceřiná společnost je společností podléhající zejména českému účetnímu systému. První dvě části práce rozebírají jednotlivé účetní systémy. Třetí část práce se zaměřuje na vybraná specifika, kterými jsou leasingy, převodní ceny a cash management. Čtvrtá část rozebírá uzávěrkové operace včetně aspektů plynoucích z požadavků mateřské společnosti. V poslední části práce jsou v modelovém příkladu prakticky znázorněny vybrané specifické transakce.
Klíčová slova: Účetnictví; mateřská společnost; dceřiná společnost; US GAAP; český účetní systém; leasing; převodní ceny; cash-pooling
Název práce: Subsidiary accounting in the context of parent company requirements
Autor(ka) práce: Skuček, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Kučera, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on selected specific aspects of subsidiaries accounting which arise from the relationship or requirements of parent companies. The aim of this thesis is to analyse selected areas and determine which specific transaction could arise for the accounting entity from relationship between parent company and subsidiary. In this thesis the parent company is considered as company accounting under US GAAP rules and subsidiary is a company subject to Czech accounting systém. First two parts discuss both accounting systems. The third part focuses on selected specific such as leasing, transfer-pricing and cash management. The fourth part discusses closing operations, including specific aspects arising from requirements of the parent company. In the last part of the thesis, selected specific transactions are practically shown in a model expample.
Klíčová slova: Accounting; parent company; subsidiary; US GAAP; Czech accounting system; leasing; transfer-pricing; cash-pooling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2021
Datum podání práce: 3. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78182/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: