Analýza​a návrh řešení business intelligence pro pojišťovací​ společnost

Název práce: Analýza​a návrh řešení business intelligence pro pojišťovací​ společnost
Autor(ka) práce: Ludrinská, Jaroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem vypracovaní této bakalářské práce je analýza a návrh nového business intelligence řešení v oblasti pojišťovnictví, konkrétně pojišťovacích zprostředkovatelů. Analýza a následné řešení vychází z teoretický zdrojů, zákonných úprav a z informací získaných od firem v odvětví. Prvním dílčím cílem je pro potřeby analýzy definovat pojišťovací společnost a charakterizovat pojistný trh v České republice. Toho je dosaženo na základě provedené rešerše knižních a internetových zdrojů a akademických prací společně s konzultacemi s firmami v odvětví. Dále sestavit obecnou analýzu pojišťovací společnosti, tj. zmapovat standartní oblasti řízení, oblasti řízení informačních technologií a oblasti řízení typické pro pojišťovací společnost. V neposlední řadě je cílem sestavit návrh řešení self service business intelligence řešení pro vybranou oblast řízení pojišťovací společnosti, popsat dimenzionální model návrhu a ten transformovat v posledním kroku prostřednictvím aplikace Tableau do pilotního řešení SSBI. Výstupem této práce je teoretický popis řešení problematiky BI u pojišťovacích společností, především oblastí řízení typických pro pojišťovací zprostředkovatele a jejich popis dle metodiky MBI a následný příklad řešení vybrané oblasti řízení.
Klíčová slova: Business Intelligence; Self Service Business Intelligence; Řízení; Pojišťovací společnost; Analýza
Název práce: Analysis and design of a business intelligence solution for an insurance company
Autor(ka) práce: Ludrinská, Jaroslava
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse and design a new business intelligence solution in the insurance industry, specifically insurance intermediaries. The analysis and subsequent solution are based on theoretical sources, legal regulations and information obtained from companies in the sector. The first sub-objective is to define an insurance company and characterize the insurance market in the Czech Republic for the purpose of an analysis. This is achieved by research of literature and internet sources and academic theses together with consultations provided by companies in the sector. Furthermore, to compile a general analysis of an insurance company, i.e. to map standard management areas, information technology management areas and management areas typical for an insurance company. Last but not least, the aim is to build a proposal for a self-service business intelligence solution for a selected management area of an insurance company, to describe the dimensional model of the proposal and to transform it in the last step via Tableau software into a pilot SSBI solution. The output of this thesis is a theoretical description of BI solutions for insurance companies, especially the management areas typical for insurance intermediaries and their description according to the MBI methodology, followed by an example of a solution for a selected management area.
Klíčová slova: Business Intelligence; Self Service Business Intelligence; Controlling; Insurance intermediary company; Analytics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 7. 2021
Datum podání práce: 4. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77441/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: