Návrh a implementácia nástroja pre finančné plánovanie spoločnosti dolphin consulting a.s

Název práce: Návrh a implementácia nástroja pre finančné plánovanie spoločnosti dolphin consulting a.s
Autor(ka) práce: Brenvasser, Gabriel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Cirkovsky, Tomas
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou plánovacieho nástroja pre finančné plánovanie spoločnosti dolphin consulting a.s. Hlavným cieľom práce je návrh a implementácia samotného nástroja, ktorý má proces plánovania financií v podniku zefektívniť a zjednotiť. Nástroj bude pokrývať plánovanie výnosov a nákladov, spolu s plánmi, ktoré na výnosy a náklady vplývajú, ako napríklad aj plány miezd, alebo plán alokácií zamestnancov na projektoch. Teoretická časť práce sa zaoberá tematikou finančného plánovania. Na začiatok je predstavené plánovanie ako také, spolu so strategickým plánovaním, ktoré úzko súvisí s finančným plánovaním. Ďalej sú predstavené princípy a zásady pre tvorbu plánov a využívané metódy v praxi. Nakoniec je v tejto časti predstavený pojem rozpočtovanie, možné metódy pre tvorbu rozpočtov a postup kontroly plnenia finančných plánov. Praktická časť sa venuje samotnému návrhu a implementácii plánovacieho nástroja, ktorý je tvorený v programe Excel. Týmto krokom predchádza popis prostredia a aktuálneho procesu plánovania v podniku, nadefinovanie požiadaviek na nástroj a popis pre koho je výsledný nástroj určený. Následne sú popísané jednotlivé plány, čo zahrňuje popis ich previazanosti, postup tvorby a názorné ukážky vytvorených plánov. Ďalej je v práci zhodnotený výsledný nástroj a prínos, ktorý pre vybraný podnik priniesol.
Klíčová slova: finančné plánovanie; rozpočtovanie; implementácia; riadenie výkonnosti
Název práce: Návrh a implementácia nástroja pre finančné plánovanie spoločnosti dolphin consulting a.s
Autor(ka) práce: Brenvasser, Gabriel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Cirkovsky, Tomas
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá implementací plánovacího nástroje pro finanční plánování společnosti dolphin consulting a.s. Hlavním cílem práce je návrh a implementace samotného nástroje, který má zefektivnit a sjednotit proces finančního plánování ve firmě. Tento nástroj se bude zabývat plánováním výnosů a nákladů, spolu s plány, které ovlivňují výnosy a náklady, například mzdové plány nebo plán alokací zaměstnanců na projektech. Teoretická část práce se zabývá tématem finančního plánování. Na začátku je představeno plánování jako takové spolu se strategickým plánováním, které úzce souvisí s finančním plánováním. Dále jsou představeny zásady a principy tvorby plánů a metody používané v praxi. V závěru této části je představen pojem rozpočtování, možné metody rozpočtování a postup kontroly plnění finančních plánů. Praktická část je věnována vlastnímu návrhu a implementaci plánovacího nástroje, který je vytvořen v programu Excel. Těmto krokům předchází popis prostředí a současného procesu plánování ve firmě, definice požadavků na nástroj a popis toho, komu je výsledný nástroj určen. Následně jsou popsány jednotlivé plány, což zahrnuje popis jejich vzájemného vztahu, proces tvorby a ukázka vytvořených plánů. Dále práce hodnotí výsledný nástroj a přínosy, které přinesl vybranému podniku.
Klíčová slova: finančné plánování; rozpočetnictví; implementace; řízení výkonnosti
Název práce: Design and implementation of a financial planning tool for dolphin consulting a.s
Autor(ka) práce: Brenvasser, Gabriel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Cirkovsky, Tomas
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the implementation of a planning tool for financial planning of dolphin consulting a.s. The main objective of the thesis is the design and implementation of the tool itself, which is intended to make the process of financial planning in the company more efficient and unified. The tool will cover revenue and cost planning, along with plans that affect revenue and costs, such as payroll plans, or employee allocation plan on projects. The theoretical part of the thesis deals with the topic of financial planning. To begin with, planning as such is introduced, together with strategic planning, which is closely related to financial planning. Next, the principles for making plans and practical methods are introduced. Finally, the concept of budgeting, the possible methods for budgeting and the procedure for controlling the execution of financial plans are described in this section. The practical part is devoted to the design and implementation of the planning tool itself, which is created in Excel. These steps are preceded by a description of the environment and the current planning process in the company, the definition of the requirements for the tool and a description of who the resulting tool is intended for. Subsequently, the individual plans are described, which includes a description of their interrelationship, the process of creation and illustrations of the created plans. Next, the thesis evaluates the resulting tool and the benefits it has brought to the selected enterprise.
Klíčová slova: financial planning; budgeting; implementation; performance management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2021
Datum podání práce: 6. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78728/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: