Digitální stopa na internetu

Název práce: Digitální stopa na internetu
Autor(ka) práce: Doležalová, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Pavlíček, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Žijeme v digitální době a jsme ovlivněni digitálním prostředí. Trávíme v něm většinu svého času, komunikujeme převážně online a mnoho dalších procesů se transformovalo do digitální podoby. Digitální prostředí nám usnadňuje život, ale zároveň se vyskytuje mnoho hrozeb či vyvstává mnoho otázek, kterým lidé čelí a mnohdy si je ani neuvědomují – a to, jak je zacházeno s informacemi, které za sebou zanecháváme. V digitálním prostředí se vytváří digitální populace, která je čím dál více aktivní na platformách sociálních sítí. V této souvislosti vzniká za každým online uživatelem velké množství dat, které jsou nepřetržitě ukládána a zpracovávána, a tak je digitální prostředí vytvořené na míru pro každého uživatele, a to zejména kvůli tomu, aby na internetu či sociálních sítích lidé strávili co nejvíce času. Digitální prostředí ví na základě těchto informací, co uživatelé chtějí vidět, co vyhledávají. Digitální stopy slouží jako naše digitální identita a je podstatou toho, jak si nás digitální prostředí vizualizuje. Pochopení podstaty digitální stopy vede k vytvoření pozitivní digitální stopy. Vlastnosti digitální stopy, zda má negativní dopady či ne, se odvíjí zejména od rozsahu uchovávaných informací. Naše osobní informace mohou být zpracovány bez našeho vědomí, mohou být zneužívány k reklamnímu sdělení a dochází tak k neustálému rozptylování. Velký vliv na digitální stopu měla také celosvětová pandemie covid-19. Data digitálních stop sloužila ke zvládnutí krize, ale v některých případech s nimi bylo naloženo neoprávněně. V rámci evropských států se novodobé technologie monitorování pohybu osob setkaly s různým přijetím. V bakalářské práci je proveden empirický výzkum na základě sběru dat mé digitální stopy a digitální stopy osoby druhé. Je provedena analýza dat ze sociálních sítích a jaké informace vytváří naši digitální identitu v digitálním prostředí.
Klíčová slova: digitální identita; digitální gramotnost; digitální stopa; digitální věk; sociální sítě
Název práce: Digital footprint on the internet
Autor(ka) práce: Doležalová, Eliška
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Pavlíček, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
We live in a digital age and we are so affected by the digital environment. We spend most of our time in it, we communicate mostly online and many other processes have been transformed into a digital form. The digital environment makes our lives easier, but at the same time there are many threats or there are so many questions that people face and often do not even realize - how the information we leave behind is handled. In the digital environment is creating a digital population that is increasingly active on social networking platforms. In this context, a large amount of data is created for each online user, which is continuously stored and processed, so the digital environment is tailored for each user, especially so that people spend as much time as possible on the Internet or social networks. Based on this information, the digital environment knows what users want to see, what they are looking for. Digital footprints serve as our digital identity and it is the essence of how the digital environment visualizes us. Understanding the nature of the digital footprint leads to the creation of a positive digital footprint. The characteristics of the digital footprint, whether it has negative effects or not, depend mainly on the extent of the information stored. Our personal information may be processed without our knowledge, may be misused for advertising and is constantly distracted. Theglobalcovid-19pandemichasalsohadamajorimpactonthedigitalfootprint. Digitaltrackdata was used to deal with the crisis, but in some cases it was handled improperly. Within European countries, modern technologies for monitoring the movement of people have met with different acceptances. The bachelor's thesis is an empirical research based on data collection of my digital footprint and the digital footprint of another person. An analysis of data from social networks and what information creates our digital identity in the digital environment.
Klíčová slova: digital literacy; digital footprint; digital age; social networks; digital identity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 4. 2021
Datum podání práce: 6. 5. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76873/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: