Využití umělé inteligence v řízení prodeje v IT firmě

Název práce: Využití umělé inteligence v řízení prodeje v IT firmě
Autor(ka) práce: Štolcová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá využitelností umělé inteligence v CRM systému Salesforce v kontextu řízení prodeje v IT firmě. Hlavním cílem je navrhnout proces implementace modulu Einstein využívajícího umělou inteligenci v rámci CRM systému Salesforce a zhodnotit jeho přínosy pro oblast prodeje v kontextu softwarové firmy, přičemž bude vycházeno z autorčiných zkušeností v této oblasti. V práci je nejprve obecně představena IT firma, konkrétně tedy softwarová společnost a její oddělení prodeje, načež je představen Salesforce, CRM nástroj a následně je podán úvod k umělé inteligenci. Jsou zde zmíněny i obecné výhody implementace umělé inteligence do CRM systémů. Následně se práce věnuje modulu Einstein, který přináší umělou inteligenci právě do Salesforce. Na základě shromážděných informací a poznatků je navrhnut postup implementace Einsteina do Salesforce systému společnosti a následně je popsána i samotná implementace jednotlivých funkcionalit. V poslední části práce jsou vyhodnoceny přínosy jednotlivých funkcionalit k dříve identifikovaným klíčovým problémům oddělení prodeje.
Klíčová slova: CRM; Salesforce; IT firma; Einstein; AI
Název práce: The use of artificial intelligence in sales management in an IT company
Autor(ka) práce: Štolcová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the applicability of artificial intelligence in the CRM system Salesforce in the context of sales management in an IT company. The main objective is to propose a process for implementing the Einstein module using artificial intelligence within the Salesforce CRM system and to evaluate its benefits for the sales area in the context of a software company, drawing on the author's experience in this area. The thesis first introduces the IT company in general, i.e. the software company and its sales department, after which Salesforce, a CRM tool, is introduced and then an introduction to artificial intelligence is given. The general advantages of implementing artificial intelligence in CRM systems are also mentioned. Subsequently, the paper discusses the Einstein module, which brings artificial intelligence specifically to Salesforce. Based on the information and knowledge gathered, the process of implementing Einstein into a company's Salesforce system is proposed and then the actual implementation of the individual functionalities is described. In the last part of the paper, the contributions of each functionality to the previously identified key problems of the sales department are evaluated.
Klíčová slova: CRM; Salesforce; IT company; Einstein; AI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2021
Datum podání práce: 7. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78030/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: