Analýza dynamiky sklonu Phillipsovy křivky ve Švýcarské konfederaci

Název práce: Analýza dynamiky sklonu Phillipsovy křivky ve Švýcarské konfederaci
Autor(ka) práce: Beneš, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kavřík, Dominik
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na vhodnost modelování inflace prostřednictvím modelů novokeynesiánské Phillipsovy křivky (NKPC) a na zjišťování účinnosti klasické monetární politiky prostřednictvím zkoumání dynamiky vlivu produktové mezery ekonomiky na příkladu Švýcarské konfederace. Teoretická část práce popisuje historický vývoj východisek teorie Phillipsovy křivky se zvýšeným důrazem na její novokeynesiánskou podobu. V praktická části je sestaven model GMM na datech za Švýcarskou konfederaci, jehož výsledek využijeme k verifikaci hypotéz, o tom, zda je statisticky silnějším modelem popisu dané ekonomiky je model HNKPC oproti modelu původnímu (NKPC). Dále pak, jestli dochází ke zplošťování NKPC (resp. HNKPC), a tudíž k poklesu významu produktové mezery u modelů (prostřednictvím setrvalého poklesu hodnoty odhadu parametru). Čtvrtá kapitola je věnována rozboru výsledků v praktické části. Cílem práce je odpovědět na otázky vhodnosti modelů NKPC pro modelaci inflace ve švýcarském hospodářství, a dále do jaké míry je monetární politika schopna ovlivňovat ekonomické veličiny a hospodářství jako celek.
Klíčová slova: novokeynesiánská Phillipsova křivka; hybridní novokeynesiánská Phillipsova křivka; GMM; Phillipsova křivka; OLS
Název práce: Analysis of the slope dynamics of the Phillips curve in the Swiss Confederation
Autor(ka) práce: Beneš, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kavřík, Dominik
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the suitability of modelling inflation through New Keynesian Phillips curve (NKPC) models, and on identifying the effectiveness of conventional monetary policy by examining the dynamics of the output gap effect of the economy using the Swiss Confederation as an example. The theoretical part of the paper describes the historical development of the foundations of the Phillips curve theory with an increased emphasis on its New Keynesian form. In the practical part, a GMM model is constructed on data for the Swiss Confederation, the result of which is used to verify the hypotheses about whether the HNKPC model is a statistically stronger model for describing the given economy compared to the original model (NKPC). Then, whether there is a flattening of the NKPC (or HNKPC) and hence a decline in the importance of the product gap for the models (via a persistent decline in the value of the parameter estimate). The fourth section is devoted to the analysis of the results in the practical part. The aim of the thesis is to answer the questions of the suitability of the NKPC models for modelling inflation in the Swiss economy, as well as the extent to which monetary policy is able to influence economic variables and the economy as a whole.
Klíčová slova: Phillips curve; New Keynesian Phillips curve; hybrid New Keynesian Phillips curve; GMM; OLS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2022
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79609/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: