Design a layout grafických prvků pro online workoutová videa

Název práce: Design a layout grafických prvků pro online workoutová videa
Autor(ka) práce: Mrázová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Ivanega, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem grafických prvků, které jsou pro uživatele online workoutových videí nejdůležitější, jejich nejvhodnější podobou a umístěním ve videu. Hlavním cílem této práce je návrh optimálního umístění a podoby vybraných grafických prvků v online fitness videích na základě výzkumu mezi uživateli, analýzy obsahu již existujících videí, uplatnění zásad UX designu, psychologie uživatelů a pravidel grafického designu. Součástí práce je návrh dvou prototypů videí, z nichž je každé určeno pro jinou cílovou skupinu. Záměrem teoretické části je přiblížení problematiky online fitness videí čtenářům. Dále se tato část věnuje analýze aktuálního obsahu online tréninkových videí na platformě YouTube a také obsahuje výzkum mezi jejich uživateli pomocí online dotazníkového šetření a přímého zúčastněného pozorování. V této části lze také nalézt základní principy a metodiky pro tvorbu layoutu videa a vzhledu jednotlivých grafických prvků. Praktická část je věnována postupu tvorby dvou výsledných prototypů videí s vybranými grafickými prvky a jejich vhodným umístěním ve videích na základě rešerše odborné literatury zpracované v teoretické části této práce. Závěr bakalářské práce je věnován testování výsledných videí a sumarizaci z něj plynoucích výsledků.
Klíčová slova: layout; UX; cvičení; design; video
Název práce: Design and layout of graphic elements in online workout videos
Autor(ka) práce: Mrázová, Monika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Ivanega, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the importance of different graphic elements in online workout videos, their appearance and placement in the video. The main goal of this thesis is to find out the best layout and design the look of these graphic elements based on research among online fitness video users, analysis of current online workout videos and application of the principles of UX design, user psychology and graphic design. A part of this thesis is creation of two video prototypes as well. Each of the prototypes is made for different target group. The aim of the theoretical part of this thesis is to introduce readers to the issue of online fitness videos. Next, this part deals with analysis of the current online workout videos on YouTube and the graphic elements included in it. The theoretical part also includes a user research and basic principles and methods for creating the layout and appearance of graphic elements in such videos. The practical part is dedicated to the process of creating two final video prototypes with several graphic elements chosen on the basis of the research and principles that are mentioned in the theoretical part of this thesis, their appearance and their layout in the videos. The last section of the practical part is focused on testing the final versions of prototypes and its result.
Klíčová slova: workout; design; layout; UX; video

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2022
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79475/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: