Na příkladu rezervačního systému demonstrujte použití frameworku Django

Název práce: Na příkladu rezervačního systému demonstrujte použití frameworku Django
Autor(ka) práce: Aschermann, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Mazánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Má práce obsahuje praktický návod na vytvoření vlastní webové aplikace ve frame- worku Django. Návod byl vypracován na příkladu aplikace rezervačního portálu, kde má více subjektů svůj profil, ve kterém si mohou jednotliví klienti těchto subjektů udělat rezervaci, například kadeřnictví. V rámci teoretické části práce byly také popsány technologie, které jsou využity při tvorbě aplikací ve frameworku Django a při vytváření webových aplikací obecně. Na základě znalostí z návrhu funkcionality, kde jsou popsány všechny funkce, které by navrhovaná aplikace měla mít, byl vytvo- řen návrh architektury. Ten obsahuje rozložení jednotlivých komponent aplikace a jejich vzájemných interakcí potřebných k dosažení funkčností aplikace. Podle tohoto návrhu pak byl vytvořen rezervační portál, který by mohl být po lehké úpravě a zabezpečení využitelný v praxi. Práce obsahuje kompletní postup potřebný pro rea- lizaci vlastního projektu. Od získávání technologických znalostí z daného prostředí až po vytvoření aplikace a sepsání dokumentace pro potenciální uživatele.
Klíčová slova: Django; praktický návod; rezervační portál
Název práce: Demonstrate the use of Django framework on an example of a reservation system
Autor(ka) práce: Aschermann, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Mazánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to create a practical guide of programming a web application in Django framework. The guide was made on an example of reservation portal for hairdressers and barber shops. Each subject has their own profile on the website, and users can book the service through this profile. In theoretical part, technologies, which are used for creating web applications in Django framework and web applica- tions in general, are described. All the functions, the application has, were described in functionality design. Based on that knowledge, an architecture design was made. This design includes the layout of individual components, and how these components work together to make the desired result. Based on the architecture design the reservation app was programmed. After a few security and other adjustments, the app could also be ready for use in practice. To sum up, the work includes the whole process which should be followed when implementing an app development project. From gaining the technological knowledge to coding and making user manual.
Klíčová slova: Django; practical guide; reservation portal

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2022
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79364/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: