IoT a chytrá domácnost

Název práce: IoT a chytrá domácnost
Autor(ka) práce: Novák, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Takacs, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje pojmu internet věcí, a především jedné jeho oblasti, kterou je chytrá domácnost. Vymezuje pojem internet věcí a za pomocí analýzy představuje jeho současnou podobu. V rámci tohoto tématu je zmíněna i oblast velkých dat, která jsou pro internet věcí zásadní. Práce se dále zabývá oblastí chytré domácnosti, kde stejně jako v části internetu věcí vymezuje tento pojem a analyzuje jeho současný stav. Další oblastí, která je v práci obsažena, je zhodnocení komerčních a vlastních řešení chytré domácnosti. Tato část obě řešení porovnává a hodnotí jejich výhody a nevýhody. Další část je zaměřena na vytvoření návrhu základní funkcionality chytré domácnosti pro konkrétní obytnou jednotku a jsou zde zhodnoceny náklady na jeho pořízení. Poslední částí práce je implementace části návrhu, která je pojata formou návodu pro uživatele, aby bylo veškeré postupy popsané v této práci co nejjednodušší replikovat.
Klíčová slova: internet věcí; chytrá domácnost; Home Assistant; chytré osvětlení
Název práce: IoT and a smart home
Autor(ka) práce: Novák, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Takacs, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is devoted to the concept of the Internet of Things and especially one of its areas which is the smart home. It defines the concept of the Internet of Things and, with the help on analysis, presents its current form. The area of big data, which is crucial for the Internet of Things, is also mentioned in this topic. The work also deals with the area of smart home, where, as in the part of the Internet of things, it defines this concept and analyses its current state. Another area that is included in the work is the evaluation of commercial and own smart home solutions. This part compares both solutions and evaluates their advantages and disadvantages. The next part is focused on the design of the basic functionality of a smart home for a specific housing unit and the costs of its acquisition are evaluated. The last part of the work is the implementation of the part of the design, which is in the form of instructions for users, so that all the procedures described in this work are as easy as possible to replicate.
Klíčová slova: internet of things; smart home; Home Assistant; smart lightning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2022
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79251/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: