Analýza a návrh řešení business intelligence pro výrobní závod v potravinářském průmyslu

Název práce: Analýza a návrh řešení business intelligence pro výrobní závod v potravinářském průmyslu
Autor(ka) práce: Mošnička, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Iwaniszynová, Dita
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce s názvem analýza a návrh business intelligence pro firmu Intersnack, a.s. je vybudování řešení business intelligence, které bude odpovídat zadání firmy. Toto BI řešení bude využíváno v oddělení kontroly kvality. V teoretické části této bakalářské práce nejprve zanalyzuju trh na kterém firma působí v ČR a projdu spotřebitelské trendy v oblasti slaných snacků. Druhá kapitola se bude věnovat řízení závodu na výrobu slaných snacků a to podle úloh z potrálu Management Byznys Informatiky (MBI). Praktická část začíná čtvrtou kapitolou, kde vymezím informační a technologické zázemí oddělení kvality, rozeberu data, která budu pro analýzu potřebovat. Dále nadefinuji důležité ukazatele, na kterých jsem se shodl po dlouhých konzultacích s manažerem kvality. V poslední kapitole se už budu zabývat návrhem a implementací SSBI aplikace. Nejprve za pomoci metody dimenzionálního modelování si vymezím ukazatele a dimenze. Následně za pomoci aplikace Power BI vytvořím fyzický model. Poslední část páté kapitoly se bude zabývat grafy, pomocí kterých budu vizualizovat již nadefinované ukazatele.
Klíčová slova: Dimenzionální modelování; Blokace; Business intelligence
Název práce: Analysis and design of business intelligence solutions for a production plant in the food industry
Autor(ka) práce: Mošnička, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Iwaniszynová, Dita
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis is called analysis and design of business intelligence for Intersnack, a.s. is building a business intelligence solution that will fit company assignment. This BI solution will be used in the quality control department. In the theoretical part In this bachelor's thesis, I first analyze the market in which the company operates in the Czech Republic and I will go through consumer trends in the field of savory snacks. The second chapter will deal with management plant for the production of salty snacks according to the tasks from the business Management of Informatics (MBI). The practical part begins with the fourth chapter, where I define the information and technical background of the quality department, I will analyze the data that I will need for the analysis. Next I will define important indicators that I agreed upon after long consultations with the quality manager. In the last chapter I will deal with the design and implementation of SSBI applications. First for using the method of dimensional modeling, I define the indicators and dimensions. Subsequently for I will create a physical model using Power BI. The last part of the fifth chapter will be deal with graphs, with which I will visualize already definite indicators.
Klíčová slova: Dimensional modeling; Blocking; Business intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 11. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78806/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: