Komunikace greenwashingu v kosmetickém průmyslu

Název práce: Komunikace greenwashingu v kosmetickém průmyslu
Autor(ka) práce: Nedvědová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Zichová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téma této bakalářské práce je komunikace greenwashingu v kosmetickém průmyslu. V posledních letech se objevil trend komunikace ekologických témat, na který reaguje většina odvětví, včetně kosmetického průmyslu. S ním ovšem přišla i stinná stránka v podobě greenwashingu. Společnosti se tváří zodpovědně, ale realita je odlišná. Tato skutečnost vede k řadě negativních dopadů, od ničení životního prostředí, po ničení našeho zdraví. Cílem práce je vytvoření jednoduché příručky, a to na základě analýz komunikace konkrétních kosmetických značek. Analýza je provedena z hlediska celkové komunikace s důrazem na komunikaci ekologických témat. Cílem příručky je pomoc při odhalování nekalých praktik výrobců kosmetických produktů. Tuto příručku by měl mít každý, komu záleží na vlastním zdraví a chce dělat udržitelnější spotřebitelská rozhodnutí. Na základě zkoumání byl vytvořen závěr, že greenwashing v kosmetickém průmyslu se vyskytuje v hojném počtu. Zmíněná tématika se týká každého z nás, ať už v osobním, tak v pracovním životě. Proto by se v něm lidé měli nadále vzdělávat a naučit se rozlišovat pravdu od dezinformací. Právě patřičná edukace lidem chybí, přestože chtějí žít udržitelněji. Z toho důvodu je potřeba spotřebitele edukovat a poskytnout jim jednoduchý návod, který mohou aplikovat do svého života. Tudíž byla v rámci bakalářské práce vytvořena příručka, která navrhuje jednoduchý postup, jak rozeznávat škodlivé kosmetické produkty, což bylo cílem práce. V rámci hloubkových rozhovorů se ukázalo, že 7 z 8 respondentů po přečtení příručky dokázalo lépe identifikovat zavádějící sdělení a zhodnotit složení produktů.
Klíčová slova: marketingová komunikace; greenwashing; kosmetický průmysl; grafický design
Název práce: The communication of greenwashing in the cosmetics industry
Autor(ka) práce: Nedvědová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Zichová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this bachelor‘s thesis is the communication of greenwashing in the cosmetics industry. In recent years, there has been a trend of communication on environmental issues, to which most industries, including the cosmetics industry, are responding. But with this came the dark side in the form of greenwashing. Companies present themselfes as responsible, but the reality is different. This fact leads to a number of negative effects, from the destruction of the environment to the destruction of our health. The aim of the work is to create a simple manual, based on the analysis of communication of specific cosmetic brands. The analysis is performed in terms of overall communication with emphasis on the communication of environmental issues. The aim of the manual is to help detect unfair tactics by cosmetic manufacturers. Everyone who cares about their own health and wants to make more sustainable consumer decisions should have this manual. Based on the research, it was concluded that greenwashing is beeing used very often in the cosmetics industry. This topic concerns each of us, both in our personal and professional lives. Therefore, people should continue to learn about it and learn to know the truth from misinformation. People lack the right education, even though they want to live more sustainably. For this reason, consumers need to be educated and provided with simple instructions that they can apply to their lives. Therefore, a manual was created, which proposes a simple procedure for recognizing harmful cosmetic products, which was the aim of the thesis. In-depth interviews showed that 7 out of 8 respondents were able to better identify misleading messages and assess product composition after reading the handbook.
Klíčová slova: greenwashing; cosmetics; graphic design; marketing communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75784/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: