Použitelnost webových stránek sbírky vzpomínek Paměť národa

Název práce: Použitelnost webových stránek sbírky vzpomínek Paměť národa
Autor(ka) práce: Miková, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářské práce s názvem Použitelnost webových stránek sbírky vzpomínek Paměť národa, se zabývá testováním použitelnosti těchto webových stránek, a to hlavně z pohledu uživatelů. Práce je rozdělena do dvou částí. Začíná částí teoretickou, kde je kapitola o seznámení se s projektem Paměť národa. Je zmíněno o čem projekt jako takový je, co nabízí, kdo ho spravuje a dále např. popis uspořádání webové stránky či jakým způsobem je zde vyřešena oblast vyhledávání. Následně je v této části vysvětlen pojem použitelnost webu a metody jakými ji lze testovat. V druhé části je již testována použitelnost webových stránek Paměti národa konkrétně metodou heuristické analýzy, rychlotestu použitelnosti a uživatelským testováním. Tyto metody jsou doplněny o hodnocení webu z hlediska znaků použitelného webu. Z výsledků těchto metod a hodnocení jsou zjištěny přednosti a nedostatky webu Paměti národa a následně navrženo případné vylepšení zjištěných nedostatků.
Klíčová slova: Paměť národa; Post Bellum; použitelnost; použitelnost webových stránek; testování použitelnosti; uživatelské testování
Název práce: Usability of the Memory of Nations Collection of Memories website
Autor(ka) práce: Miková, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis, entitled Usability of the Memory of Nations Collection of Memories website, deals with testing the usability of this website, mainly from the point of view of users. The work is divided into two parts. It begins with the theoretical part, where there is a chapter on getting acquainted with the Memory of Nations project. It is mentioned what the project as such is, what it offers, who manages it and also, for example, a description of the organization of the website or how the search area is solved here. Subsequently, this section explains the concept of usability, and by which methods the usability of the site can be tested. In the second part is the usability of the Memory of Nations website already tested, specifically by the method of heuristic analysis, rapid usability test and user testing. These methods are complemented by a rating of the site in terms of the characters of the usable site. From the results of these methods and evaluations, the advantages and shortcomings of the Memory of Nations website are identified and subsequently proposed any improvements to the identified shortcomings.
Klíčová slova: Memory of Nations; Post Bellum; usability; web usability; usability testing; user testing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2020
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74973/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: