Hodnota aktivní správy akciových podílových fondů z pohledu českého individuálního investora

Název práce: The Value of Active Management in Equity Mutual Funds from the Perspective of Czech Individual Investor
Autor(ka) práce: Kölbl, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Kopkáně, Heřman
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis analyzed 97 actively managed equity mutual funds publicly distributed in the Czech Republic relatively to their benchmark and passively managed alternative. The results are generally consistent with the previous research from other developed countries. Net of fees, actively managed funds on average considerably underperform their benchmarks. From the 50 detailly analyzed active funds, 13 funds were identified as potential closet indexers. It was also confirmed that the annual management fee is a negative performance predictor. The above-mentioned results generally apply to all the analyzed regions (developed world, North America, Europe) but are less significant for the funds investing in the European market. The conducted analysis supports the current notion that a risk-averse individual investor should not invest in an actively managed fund when risk-adjusted profit maximization is his or her primary goal.
Klíčová slova: Active management; equity mutual funds; index funds; closet indexing
Název práce: Hodnota aktivní správy akciových podílových fondů z pohledu českého individuálního investora
Autor(ka) práce: Kölbl, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Kopkáně, Heřman
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce analyzovala 97 aktivně řízených akciových podílových fondů veřejně distribuovaných v České republice ve vztahu k jejich benchmarku a alternativnímu pasivně řízenému fondu. Výsledky jsou obecně v souladu s předchozími výzkumy z jiných vyspělých zemí. Po odečtení poplatků aktivně řízené fondy v průměru výrazně zaostávají za svými benchmarky. Z 50 detailně analyzovaných aktivních fondů bylo celkem 13 označeno za potenciální skryté indexové fondy. Dále bylo potvrzeno, že roční poplatek za správu je negativním prediktorem výkonnosti fondu. Výše uvedené výsledky obecně platí pro všechny analyzované regiony (vyspělý svět, Severní Amerika, Evropa), ale jsou méně významné pro fondy investující na evropském trhu. Provedená analýza podporuje současný názor, že individuální investor by neměl investovat do aktivně řízeného fondu, pokud je jeho hlavním cílem maximalizace výnosu s ohledem na riziko.
Klíčová slova: akciové podílové fondy; indexové fondy; closet indexing; aktivní správa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2020
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 31. 5. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72066/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: