Ekosystém krypto / blockchain a jeho možné použití

Název práce: Ekosystém krypto / blockchain a jeho možné použití
Autor(ka) práce: Davidík, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sládek, Pavel
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ekosystému kryptoměn a blockchainu. Cílem práce je implementace prototypu chytrého kontraktu, který zajišťuje bezpečný způsob crowdfundingu nových projektů, na platformě Ethereum v programovacím jazyce Solidity. Dílčím cílem je vytvoření uživatelského rozhraní pro práci s chytrým kontraktem. Práce nejprve seznamuje čtenáře s pojmy a technologiemi používanými v tomto ekosystému. Těmito pojmy jsou kryptoměny, blockchain, validace bloků v blockchainu, virtuální peněženky pro ukládání kryptoměn a samotné chytré kontrakty. Po představení jsou zde popsány různé možnosti pro řešení cíle práce a detailně popsána jedna vybraná varianta včetně možností pro implementaci. Práce se dále věnuje návrhu IT řešení a samotné implementaci, od přípravy prostředí až k nasazení na živý blockchain. Detailně je zde především popsaná část věnována návrhu a vývoji chytrého kontraktu. Následně práce uvádí, jak bylo výsledné řešení testováno, ať už pomocí jednotkových testů či testování pomocí uživatelského rozhraní. Na konci práce je shrnutí a tipy na zlepšení návrhu, na které se přišlo během implementace.
Klíčová slova: kryptoměna; programování; Ethereum; Solidity; blockchain; chytré kontrakty
Název práce: Crypto / blockchain ecosystem and its possible use
Autor(ka) práce: Davidík, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sládek, Pavel
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the issue of an ecosystem of cryptocurrencies and blockchain. The main goal of the thesis is to implement a prototype of a smart contract, which provides a secure way of crowdfunding new projects, on the Ethereum platform in the Solidity programming language. The partial goal of this thesis is to create a user interface for working with smart contracts. The thesis first introduces the reader to the concepts and technologies used in this ecosystem. These terms are cryptocurrencies, blockchain, blockchain block validation, virtual cryptocurrency wallets and smart contracts themselves. After the introduction, various options for solving the goal of this work are described here and one selected variant is described in detail, including options for implementation. The work also deals with the design of a chosen IT solution and the implementation itself, from the preparation of the environment to the deployment on a live blockchain. The part described here is mainly devoted to the design and development of a smart contract. The conclusion of the thesis shows how the chosen solution was tested, either using unit tests or testing within the user interface. At the end of the work is a summary and tips for improving the design, which came up during the implementation.
Klíčová slova: blockchain; cryptocurrency; Solidity; Ethereum; programming; smart contracts

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2022
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79621/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: