Ekonometrická analýza vlivů reklamy

Název práce: Ekonometrická analýza vlivů reklamy
Autor(ka) práce: Khaitovich, Stefaniia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sokol, Ondřej
Oponenti práce: Frýd, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem zkoumání této bakalářské práce je efektivita vynaložených peněžních pro-středků utracených za účelem propagace. Cílem práce je sestavení a interpretace ekono-metrického modelu, který umožňuje vyhodnotit efekt reklamy na příjmy společnosti. Em-pirická část práce zahrnuje analýzu reálných dat a zabývá se srovnáním efektivity reklam-ních kanálů mezi sebou, posouzením okamžitého a zpožděného dopadu propagačních in-vestic a hodnocením vlivu vnějších faktorů na vztah mezi reklamou a příjmy. Z teoretické-ho hlediska je řešení uvedených úloh založeno na analýze časových řad s přihlédnutím k souvisejícím specifikům a následném sestavení a vyhodnocení lineární regrese. Výsledky analýzy uvedené v závěru obsahují odpovědi na výzkumné otázky, konkrétně se uvádějí nejúčinnější reklamní platformy, poměrně neočekávaný závěr o zpožděném účinku propa-gace a relevantní informace o tom, zda zkoumaná společnost byla zasažena pandemickou krizí.
Klíčová slova: reklama; model marketingového mixu; ekonometrická analýza; časové řady
Název práce: Econometric analysis of advertising effects
Autor(ka) práce: Khaitovich, Stefaniia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sokol, Ondřej
Oponenti práce: Frýd, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the research of this bachelor's thesis is the effectiveness of the promotion expenditures. The aim of this work is to compile and interpret an econometric model that evaluates the effect of advertising on the company's revenue. The empirical part of the work is based on the study of real data to compare the effectiveness of advertising chan-nels, assess the immediate and lagged impact of promotional investments, and evaluate the impact of external factors on the relationship between advertising and revenue. From a theoretical point of view, these issued are addressed by analysing time series data and their peculiarities, which leads to the subsequent compilation and evaluation of linear re-gression. The results of the analysis contain answers to research questions, namely the most effective advertising platforms, a relatively unexpected conclusion about the delayed effect of promotion and relevant information on whether the company was affected by a pandemic crisis.
Klíčová slova: marketing mix model; time series; advertising; econometric analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2022
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79514/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: