Systém univerzitního sportu na veřejných vysokých školách v ČR

Název práce: Systém univerzitního sportu na veřejných vysokých školách v ČR
Autor(ka) práce: Havel, Jakub
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Grebe, Eva
Oponenti práce: Zvonař, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téma práce je plošný rozvoj univerzitního sportu a systémovost, která je v současné době nejednotná a do značné míry chybí dílčí i klíčové informace pro účely NSA a MŠMT. Pro stanovení návrhu jednotné koncepce, jako cíle práce, je zvolena metodika kvantitativní analytické studie. Dotazníková metoda získávání dat je využita ve dvou rovinách. První rovina je dotazování vysokých škol, resp. vedoucích pracovníků tělovýchovných zařízení univerzity. Druhá rovina je dotazování vybrané skupiny studentů studijních oborů různého zaměření, jako pohled zpětné vazby sportovní nabídky a možností pro zlepšení situace očima studentů.
Klíčová slova: Univerzitní sport; Terciární školství; Vysoká škola
Název práce: The system of university sports at public universities in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Havel, Jakub
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Grebe, Eva
Oponenti práce: Zvonař, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the work is the widespread development of university sports and adherence to a system or method, which is currently inconsistent and largely lacks partial and key information for the purposes of the NSA (National Sport Agency) and the Ministry of Education. To determine the design of a unified concept, as the goal of the work, the methodology of the quantitative analytical study is chosen. The questionnaire method of data acquisition is used on two levels. The first level is interviewing universities, respectively. managers of physical education facilities at the university. The second level is interviewing a selected group of students in fields of study of various specializations, such as the feedback on the sports offer and opportunities to improve the situation through the eyes of students.
Klíčová slova: University sports; Tertiary education; College

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2022
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79504/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: