Průběh a optimalizace strategie na kurzové sázení

Název práce: Průběh a optimalizace strategie na kurzové sázení
Autor(ka) práce: Sluka, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chrobok, Viktor
Oponenti práce: Daniel, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem mé bakalářské práce je „Průběh a optimalizace strategie na kurzové sázení“. Na základě sesbíraných a zpracovaných dat se práce zabývá zkoumáním funkčnosti strategie sázení zápasů NHL. Cílem práce je vytvořit program zpracovávající data o odehraných zápasech, z jehož výsledků bude možné ověřit, jak by strategie s jejími optimalizacemi fungovala v dané sezóně pro určitý tým. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretická a praktická. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti kurzového sázení spolu s několika číselnými daty a strategie Martingale. Praktická část se věnuje vymyšlené strategii sázení na zápasy NHL vycházející právě ze strategie Martingale, na kterou byl potřeba udělat rozsáhlý sběr a příprava dat. Hlavní částí praktické části je program vytvořený v Javě se šesti výpočetními metodami, které ověřují fungování různých optimalizací strategie v posledních sezónách NHL. Každá metoda je trochu upravená a znázorňuje určitou verzi strategie. Výstupy programu jsou následně zpracovány a jsou z nich vyvozeny závěry. V závěru bylo zjištěno, že optimalizace, která měla za určitých podmínek strategii předčasně ukončit pro menší riziko prohry, není v tomto ohledu účinná. Dalšími poznatky jsou vysoké maximální výnosy pro tým u rizikovějších strategií method_1 a method_2, především u horších týmů ligy. Také poměrně konzistentní zisky u bezpečnější strategie method_3. Tyto poznatky spolu s vytvořeným programem a zpracovanými daty o zápasech NHL v posledních čtyřech sezónách jsou přínosy této bakalářské práce.
Klíčová slova: kurz; kurzové sázení; Martingale; NHL
Název práce: The course and optimization of the betting strategy
Autor(ka) práce: Sluka, Dominik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chrobok, Viktor
Oponenti práce: Daniel, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of my bachelor thesis is “The course and optimization of the betting strategy”. Based on the collected and processed data. This work deals with examining the functionality of the NHL betting strategy. The aim of this work is to create a program that processes data about NHL matches. From the results of the program, it will be possible to verify how the strategy would work with its optimizations for a certain team in the seasons. The work is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on the explanation of basic concepts in the field of betting together with several numeric data and the strategy of Martingale. The practical part deals with the devised strategy of betting on NHL matches based on the Martingale strategy, which required extensive data collection and preparation. The main part of the practical part is a program created in Java with six computational methods that verify the operation of various optimization strategies in recent NHL seasons. Each method is a bit modified and a certain version of the strategy. The outputs of the program are processed, and conclusions are drawn from them. In conclusion, it was found that optimization, which should have terminated the strategy prematurely under certain conditions due to a lower risk of loss, is not effective in this consideration. To mention some other findings, there are high maximum returns for the team for riskier strategies method_1 and method_2, especially for worse league teams. Also, relatively consistent gains with a safer method_3 strategy. This new gained knowledge, together with the created program and processed data about NHL matches in the last four seasons, is the benefit of this bachelor's thesis.
Klíčová slova: Martingale; NHL; odds; odds betting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2022
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79319/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: