Nositeľné zariadenia a ich využitie pri športových aktivitách

Název práce: Nositeľné zariadenia a ich využitie pri športových aktivitách
Autor(ka) práce: Bobuľa, Ľubomír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Sládek, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá inteligentnými nositeľnými zariadeniami. Tie okrem iného disponujú schopnosťou monitorovať viaceré telesné vlastnosti nositeľov takýchto zariadení, vďaka čomu nájdu svoje uplatnenie napríklad v zdravotníctve alebo aj v športovom odvetví. Športovci ich dokážu využiť pri meraní svojich výkonov, na základe čoho môžu upraviť svoje tréningy so zámerom dosahovania čo najlepších výsledkov. Cieľom práce je porovnať konkrétne modely nositeľných zariadení, ktoré sú využívané pri rôznych športových aktivitách a vybrať jedno najlepšie. Teoretická časť práce sa venuje predstaveniu jednotlivých typov nositeľných zariadení, poskytuje základné údaje o porovnávaných modeloch a objasňuje metriky, na základe ktorých sú dané zariadenia porovnávané. V rámci praktickej časti je uskutočnené samotné porovnanie zvolených modelov. To je dosiahnuté za pomoci metódy viackriteriálneho hodnotenia variant. K určeniu váh zvolených metrík bola využitá Fullerova metóda a pomocou metódy váženého súčtu bolo určené celkové poradie jednotlivých zariadení.
Klíčová slova: inteligentné nositeľné zariadenia; športové aktivity; fitness náramky
Název práce: Wearable devices and their utilization in sports
Autor(ka) práce: Bobuľa, Ľubomír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Sládek, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The focus of this bachelor's thesis is intelligent wearable devices. They have the ability, among other things, to monitor many physical parameters of those who wear such devices, which will allow them to be used in areas such as healthcare and sports. Athletes can use them to track their progress and adjust their training accordingly in order to acquire the best possible results. The goal of this thesis is to compare different models of wearable gadgets used in various sporting activities and select the best one. The theoretical part of the thesis introduces different types of wearable devices, offers basic information on the models which are being examined and discusses the measures used to compare them. The comparison of selected elements of the models is carried out in the practical section. This is accomplished using the variant's multi-criteria evaluation process. The weights of the chosen metrics were established using Fuller's method, and the overall rank of the various devices was determined using weighted sum approach.
Klíčová slova: sports activities; smart wearable devices; fitness bands
Název práce: Nositeľné zariadenia a ich využitie pri športových aktivitách
Autor(ka) práce: Bobuľa, Ľubomír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Sládek, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá inteligentními nositelnými zařízeními. Ty mimo jiné disponují schopností monitorovat několik tělesných vlastností nositelů takových zařízení, díky čemuž najdou své uplatnění například ve zdravotnictví nebo i ve sportovním odvětví. Sportovci je dokážou využít při měření svých výkonů, na základě čehož mohou upravit své tréninky se záměrem dosahování co nejlepších výsledků. Cílem práce je porovnat konkrétní modely nositelných zařízení, která jsou využívána při různých sportovních aktivitách a vybrat jedno nejlepší. Teoretická část práce se věnuje představení jednotlivých typů nositelných zařízení, poskytuje základní údaje o porovnávaných modelech a objasňuje metriky, na základě kterých jsou daná zařízení srovnávána. V rámci praktické části je provedeno samotné srovnání zvolených modelů. Toho je dosaženo za pomoci metody vícekriteriálního hodnocení variant. K určení vah zvolených metrik byla využita Fullerova metoda a pomocí metody váženého součtu bylo určeno celkové pořadí jednotlivých zařízení.
Klíčová slova: inteligentní nositelná zařízení; sportovní aktivity; fitness náramky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79300/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: