Závislosti na digitálních technologiích, jejich kategorizace a důsledky

Název práce: Závislosti na digitálních technologiích, jejich kategorizace a důsledky
Autor(ka) práce: Nejedlík, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o závislostech na digitálních technologiích. Teoretická část této práce obsahuje definování pojmu závislost, zařazení pojmu závislost na digitálních technologiích, následné rozdělení a popsání jednotlivých závislostí završené vytipováním důsledků těchto závislostí. Druhá, praktická, část se zabývá vlastním výzkumem ve formě vytvoření (elektronického) dotazníku, jeho distribuce respondentům (vysokoškolským studentům) a následným zpracováním dat do formy, ve které tato data mohou zodpovědět na výzkumné otázky a poskytnout srovnání s obdobnými výzkumy, které se uskutečnily nebo proběhly již před touto prací. Tato část se soustředí na závislosti na hraní online a offline her a na závislost na sociálních sítích.
Klíčová slova: Kategorizace; Digitální technologie; Online hazard; Závislost; Počítačové hry; Sociální sítě; Workoholismus; Pornografie; MKN-11; DSM-5
Název práce: Addictions on digital technology, their categorization and consequences
Autor(ka) práce: Nejedlík, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with addictions on digital technology. The theoretical part of this work contains the definition of addiction, the inclusion of the concept of addiction on digital technology, categorization of different types of addiction and identifying the consequences of these addictions. The practical part of this thesis then consists of own research in the form of (electronic) questionnaire, its distribution to respondent (university students) and subsequent processing of data into a form in which this data can answer research questions and determine comparisons with similar research conducted before this work. This section focuses on addictions to online and offline gaming and social media addictions.
Klíčová slova: Computer games; Social media; Workaholism; ICD-11; Online gambling; Pornography; DSM-5; Addiction; Categorization; Digital technology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78902/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: