Administrační systém pro pořádání seznamovacích kurzů

Název práce: Administrační systém pro pořádání seznamovacích kurzů
Autor(ka) práce: Horký, Ladislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Seznamovací kurzy jsou žádané studenty prvních ročníků vysokých škol. Pomocí těchto kurzů se mohou studenti seznámit se svými budoucími spolužáky ještě před nástupem do školy. Práce se zabývá problematikou vývoje aplikace pro organizaci seznamovacích kurzů vysokých škol. Jejím cílem je návrh a implementace webové aplikace pro pořádání těchto kurzů. V práci jsou definovány a analyzovány požadavky zadavatelské společnosti, stávající řešení a také výsledky rešerše napříč konkurenčními systémy. Po formulaci požadavků je v práci popsán celý proces tvorby příslušné aplikace od tvorby modelů případů užití, procesních modelů, datových modelů a wireframů aplikace až po implementaci a její otestování. Dále je čtenář seznámen s technologiemi použitými při implementaci. V rámci práce byla tedy vytvořena webová aplikace „Administrační systém pro seznamovací kurzy“, která umí přijímat přihlášky na seznamovací kurzy. Je možné pomocí ní tyto přihlášky také spravovat společně s uživateli a webovými stránkami a termíny kurzů. Dále umožňuje automaticky kontrolovat platby a přiřazovat je k přihláškám, odesílat automatizované i manuální emaily a SMS, exportovat přihlášky a zobrazovat je v několika typech grafů.
Klíčová slova: Laravel; Voyager; seznamovací kurz; administrace kurzů; organizace; vysoká škola; PHP
Název práce: Administration system for organising acquaintance programs
Autor(ka) práce: Horký, Ladislav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Acquaintance programs are desirable for first year university students. With the help of these programs, students can meet their future schoolmates before the school starts. This thesis addresses development of an application for the organization of university acquaintance programs. Its main goal is to design and implement a web application for organizing these programs. The thesis defines and analyses the requirements of the contracting company, existing solutions and also the results of research across competing systems. After formulating the requirements, the whole process of creating the relevant application is described in the thesis, from the creation of use case models, process models, data models and wireframes of the application to the implementation and its testing. Furthermore, the reader is acquainted with the technologies used in the implementation. A web application "Administration system for acquaintance programs", which can accept applications for acquaintance programs, was created as part of the thesis. It is possible to manage these applications along with users, program websites and dates of the programs, with the help of this system. It also allows you to automatically check payments and assign them to applications, send automated and manual emails and SMS, export applications and display them in several types of graphs.
Klíčová slova: Voyager; program administration; organisation; university; college; PHP; Laravel; Acquaintance program

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78689/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: