Rozšíření možností uživatelských zpráv v aplikaci kamzasnehem.cz

Název práce: Rozšíření možností uživatelských zpráv v aplikaci kamzasnehem.cz
Autor(ka) práce: Vít, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Valový, Marcel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Internet je plný sportovců, kteří se chtějí dělit o své zkušenosti, zážitky či sportovní aktivity. Jedním z míst, kde je toto možné, je aplikace Kam za sněhem. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou nových funkcionalit za účelem rozšíření možností uživatelských zpráv v této aplikaci, která je dostupná na adrese kamzasněhem.cz. Hlavním cílem práce byl návrh, implementace, testovaní a následné nasazení nových rozšíření na produkční prostředí. Rozšíření webové aplikace byla naprogramována v jazyce PHP za využití frameworku Symfony. Pro implementaci některých funkcí byl využíván také JavaScript a pro vykreslení map se použilo Mapy.cz API. Mezi přidaná rozšíření patří detail zprávy, možnost upravit zprávu a přidat GPX záznam, synchronizace fotografií s GPX záznamem, propojení se sportovní aplikací, úprava zobrazení fotografií, mapa oblastí a také nové odkazy a miniatury pro zpřehlednění aplikace. Pro dosažení cíle byla nejprve provedena rešerše podobných aplikací a seznámení s projektem Kam za sněhem. Poté byl charakterizován současný stav aplikace a popsány použité technologie. Následně byl proveden návrh, implementace, testování a nasazení na produkční prostředí každé nové funkcionality. Na závěr bylo realizováno uživatelské testování, jehož zpětná vazba byla autorem zpracována. Výsledkem bakalářské práce je rozšířená aplikace Kam za sněhem o několik užitečných a originálních funkcí, které mohou udělat aplikaci atraktivnější, přehlednější a konkurenceschopnější. Práce může být také přínosem pro další vývojáře, kteří používají framework Symfony nebo by chtěli implementovat podobné funkce.
Klíčová slova: webová aplikace; PHP; JavaScript; Symfony; lyžování; Mapy.cz API
Název práce: Extension of the possibilities of user messages in the application kamzasnehem.cz
Autor(ka) práce: Vít, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Valový, Marcel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Internet is full of athletes who want to share their experiences and sports activities. One of the places where this is possible is the application Kam za sněhem. This bachelor thesis deals with the creation of new functions in order to expand the possibilities of user messages in this application, which is available at kamzasnehem.cz. The main goal of this thesis was to design, implement, test and then deploy these functions to the production environment. Web application extensions were programmed in PHP using the Symfony framework. To implement some functions was also used Javascript and maps were rendered using the Mapy.cz API. Added extensions include details of the message, the ability to edit the message and add a GPX file, synchronization of photos with the GPX file, connection to the sports application, photo display editing, area map, and new links and thumbnails to improve the clarity of the application. To achieve the goals, a search for similar applications and acquaintance with the project Kam za sněhem was first set. Then the current state of the application and used technologies were described. Subsequently, the design, implementation, testing, and deployment to the production environment of each new functionality were performed. Finally, user testing was done, and the feedback was processed by the author. The result of the bachelor’s thesis is an extended application Kam za sněhem with several useful and original functions that can make the application more attractive, clear, and competitive. The work can also be of benefit to other developers who use the Symfony framework or would like to implement similar features.
Klíčová slova: Symfony; web application; PHP; JavaScript; ski; Mapy.cz API

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 8. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77467/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: