Mobilní transakce

Název práce: Mobilní transakce
Autor(ka) práce: Beyr, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Korčák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá mobilními platbami skrze technologii NFC, a především informovanosti a rozšířenosti na českém trhu. Hlavním cílem práce je zjištění, jak moc je český trh informovaný o NFC mobilních platbách, zda a z jakého důvodu jsou používány či nepoužívány a jaké platební aplikace či systémy jsou nejvíce používány nebo s jakými je nejlepší zkušenost. Společně s tímto cílem si práce klade za úkol seznámení s mobilními platbami jako takovými, s technologií NFC a s nejvíce používanými NFC platebními systémy/aplikacemi pro chytré telefony a hodinky na českém trhu. Hlavním výsledkem zkoumání a přínosem této práce je určení, že lidé v české republice mají velké povědomí o NFC mobilních platbách a že jsou lidmi dost využívány, což potvrzují i platební statistiky, které říkají, že zhruba každá pátá elektronická platba je provedena pomoví NFC mobilní platby. Dalším zajímavým zjištěním je, že lidé ve velké míře věří bezpečnosti mobilních plateb skrze NFC.
Klíčová slova: NFC mobilnní platby; Near field communication; Mobilní platby; NFC mobilní transakce; Google Pay; Mobilní transakce; Garmin Pay; Fitbit Pay; NFC; Apple Pay
Název práce: Mobile transactions
Autor(ka) práce: Beyr, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Korčák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
his bachelor thesis deals with mobile payments through NFC technology, and especially information and prevalence in the Czech market. The main goal of the thesis is to find out how much the Czech market is informed about NFC mobile payments, whether and for what reason they are used or not and what payment applications or systems are most used or with what is the best experience. Together with this goal, the work aims to get acquainted with mobile payments as such, with NFC technology and with the most used NFC payment systems / applications for smartphones and watches on the Czech market. The main result of the research and the contribution of this work is to determine that people in the Czech Republic are very aware of NFC mobile payments and that they are widely used by people, which is confirmed by payment statistics, which say that roughly one in five electronic payments is made using NFC mobile payments. . Another interesting finding is that people largely trust the security of mobile payments through NFC.
Klíčová slova: Mobile payments; Fitbit Pay; Near field communication; NFC mobile payments; Mobile transakcion; NFC mobile transakcion; Google Pay; Apple Pay; Garmin Pay; NFC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77312/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: