Optimalizace strategie dozorové činnosti Krajské hygienické stanice pomocí úlohy obchodního cestujícího

Název práce: Optimalizace strategie dozorové činnosti Krajské hygienické stanice pomocí úlohy obchodního cestujícího
Autor(ka) práce: Haasová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje optimalizaci tras kontrol prováděných Krajskou hygienickou stanicí v Blansku v souvislosti s povinností firem testovat zaměstnance na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2, jež spočívají v navštívení množiny subjektů a provedení kontroly v rozsahu specifikovaným Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Vycházejíce z disponibilních zdrojů definovaných počtem zaměstnanců KHS, vozovým parkem a pracovní dobou jsou stanoveny 3 možné scénáře kontrol. Tyto scénáře vedou na 3 modely, které jsou formulovány pomocí úlohy obchodního cestujícího i její modifikace na úlohu se dvěma obchodními cestujícími a následně řešeny v systému na podporu modelování LINGO. Závěrem jsou na základě řešení modelů jednotlivé scénáře porovnány z hlediska času i vynaložených nákladů a zvolena optimální strategie provádění kontrol KHS, která vede k optimalizaci využití zdrojů v porovnání se stávajím stavem. Nejprve práce ovšem prostřednictvím shrnutí známých teoretických poznatků poskytuje teoretickou oporu pro řešení problému. Zabývá se formulací modelů úlohy obchodního cestujícího, popisem modifikací úlohy, možnými metodami řešení včetně heuristických i metaheuristických metod a v neposlední řadě i historií a výpočetní složitostí úlohy.
Klíčová slova: kontrola; Krajská hygienická stanice; trasa; (vícenásobná) úloha obchodního cestujícího
Název práce: Optimization of Supervising Strategy of Public Health Office Using Travelling Salesman Problem
Autor(ka) práce: Haasová, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor thesis focuses on optimization of routes conducted by Public Health Office in Blansko in order to check performing of mandatory employee testing in companies which needs to be undergone to detect presence of antigen Sars-CoV-2. These audits consist of visiting each company from the subset of companies, and conducting audit to the extent specified by The Ministry of Health of the Czech Republic. Based on available resources defined by number of employees, car fleet and working hours, three possible scenarios of audits are designed. These scenarios lead to three mathematical models which are formulated using travelling salesman problem and it’s modified version with two travelling salesmen. Consequently, these models are solved in optimization software LINGO. Based on the optimal solution, three scenarios are compared taking total time and total expenses into account, and optimal strategy of audits is determined. This strategy leads to optimization of resource utilization compared to the current situation. But first of all, this thesis provides theoretical support for problem solution through the summary of well-known theoretical knowledge. It covers formulation of mathematical models of travelling salesman problem, description of it’s modifications, possible solution methods including heuristic and also metaheuristic methods and last but not least, history and computational complexity of travelling salesman problem.
Klíčová slova: (multiple) travelling salesman problem; Public Health Office; route; supervision

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76859/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: