High-utility action rules mining

Název práce: High-utility action rules mining
Autor(ka) práce: Hrudková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sýkora, Lukáš
Oponenti práce: Beranová, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
High utility action rules mining is a data mining task, that aims to generate such rules, that would provide the user with the information of which actions might be the most profitable. To the author’s best knowledge, no open-source solution for high utility action rules mining has not been proposed to date. The aim of this paper is to present reader with brief background of the key topics (frequent itemset mining, action rules mining, high utility itemset mining) related to the high utility action rules mining and ActionRules package and to implement a practical solution in Python, to the existing ActionRules package framework, that would enable high utility action rules mining. The chapters on frequent itemset mining, action rules mining, high utility itemset mining and part of the last chapter on high action rules mining were processed by the method of narrative literature search. Through the method of analysis, the workflow of ActionRules package was observed and on the insights of the analysis the aimed high utility action rules mining solution has been implemented to the existing ActionRules framework.
Klíčová slova: high utility action rules mining; action rules; high utility itemset mining; Python
Název práce: High-utility action rules mining
Autor(ka) práce: Hrudková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sýkora, Lukáš
Oponenti práce: Beranová, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Dolování akčních pravidel s vysokou hodnotou užitku je dataminingová úloha, která uživateli poskytuje informaci o tom, jaké akce by mohly přinést nejvyšší užitek. Dle nejlepšího vědomí autora, zatím neexistuje open-source implementace pro dolování akčních pravidel s vysokou hodnotou užitku. Cílem této práce je představit čtenáři stručný souhrn klíčových témat (dolování častých itemsetů, dolování akčních pravidel, dolování itemsetů s vysokou hodnotou užitku) souvisejících s dolováním akčních pravidel s vysokou hodnotou užitku a knihovnou ActionRules, a implementovat praktické řešení v Pythonu k existující knihovně ActionRules, které by umožnilo dolování akčních pravidel s vysokou hodnotou užitku. Kapitoly týkající se dolování častých itemsetů, dolování akčních pravidel, dolování itemsetů s vysokým užitkem a část poslední kapitoly na dolování akčních pravidel s vysokým užitkem byly zpracovány metodou narativní literární rešerše. Metodou analýzy byl pozorován workflow knihovny ActionRules a na základě postřehů z analýzy, cílené řešení pro dolování akčních pravidel s vysokou hodnotou užitku bylo implementováno do existující knihovny ActionRules.
Klíčová slova: akční pravidla; dolování itemsetů s vysokou hodnotou užitku; dolování akčních pravidel s vysokou hodnotou užitku; Python

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76216/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: