Podniková identita a image značky Avast na trhu Spojeného Království

Název práce: Podniková identita a image značky Avast na trhu Spojeného Království
Autor(ka) práce: Drápalík, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Lorencová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je popsat hlavní charakteristiky současné podnikové identity značky Avast a analyzovat její image na strategickém trhu Spojeného Království. V úvodní části je čtenář do hloubky seznámen s problematikou podnikové identity, image a souvisejících podtémat tj. firemní komunikace, firemní kultura a firemní design. Praktická část představuje společnost Avast, postup a metody použité k dosažení cíle, popisuje její současnou firemní identitu, analyzuje image pomocí dat z dotazníkového šetření a interního zákaznického NPS souboru a v neposlední řadě také prezentuje vyhodnocení výzkumu a představuje řadu doporučení.
Klíčová slova: firemní image; Avast; firemní identita
Název práce: Avast's corporate identity and brand image in the UK market
Autor(ka) práce: Drápalík, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Lorencová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to describe the main characteristics of the current corporate identity of the Avast brand and to analyse its image in the strategic UK market. The reader is first introduced in depth to the issues of corporate identity, image and related sub-topics i.e. corporate communication, corporate culture and corporate design. Next part introduces Avast as a company, the process and methods used to achieve the objective, describes its current corporate identity, analyses the image using data from the questionnaire survey and internal customer NPS data set and last but not least presents the evaluation of the research and presents a number of recommendations.
Klíčová slova: corporate image; Avast; corporate identity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2021
Datum podání práce: 10. 5. 2022
Datum obhajoby: 7. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79030/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: