Analýza efektivnosti rekvalifikačních kurzů od 2010 do 2020 a návrh alternativního programu pro zefektivnění aktivní politiky zaměstnanosti ČR

Název práce: Analýza efektivnosti rekvalifikačních kurzů od 2010 do 2020 a návrh alternativního programu pro zefektivnění aktivní politiky zaměstnanosti ČR
Autor(ka) práce: Chalupná, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou efektivnosti rekvalifikačních kurzů v rámci celé ČR v období mezi lety 2010-2020. V teoretické části jsou představeny vybrané ekonomické teorie vztahující se k nezaměstnanosti. Jsou diskutovány její příčiny i ekonomické a sociální dopady. Dále je představena problematika rizikových skupin trhu práce a současný systém státní politiky zaměstnanosti. Praktická část zkoumá efektivitu rekvalifikačních kurzů prostřednictvím hrubých efektů, indexů cílenosti a analýzy výdajů. Na základě provedené SWOT analýzy a kvalitativního výzkumu v podobě strukturovaných rozhovorů dochází autorka k závěru, že stanovenou hypotézu nelze jednoznačně verifikovat. Ačkoliv až 73 % zaměstnavatelů se shoduje na tom, že rekvalifikace neplní očekávání kvalitní přípravy na danou pracovní činnost, což potvrdila také pracovnice personální agentury v rámci strukturovaného rozhovoru, stále existují obory, pro něž mají rekvalifikace značný přínos. Práce se také zabývá výzkumnou otázkou, zda skutečně dochází k naplňování deklarovaných cílů APZ ve smyslu preference znevýhodněných skupin v zařazování uchazečů do rekvalifikačních kurzů. Dle výsledných hodnot indexů cílenosti, lze říci, že rekvalifikace z pohledu zvolených sociodemografických charakteristik nejsou účelově zacílené na nejrizikovější skupiny nezaměstnaných. Pravděpodobně zde dochází, k tzv. creaming-off efektu. Ačkoliv je tak zajištěna lepší nákladová efektivita tohoto programu, snižuje se jeho čistý efekt. Na základě zjištěných nedostatků rekvalifikačních kurzů je autorkou navržen alternativní program, který má přispět k odstranění těchto nedostatků. V závěru práce je vyhodnocena efektivita navrhovaného programu prostřednictvím strukturovaných rozhovorů a je provedena komparace obou programů.
Klíčová slova: trh práce; analýza hrubých efektů ; aktivní politika zaměstnanosti; dlouhodobá nezaměstnanost; rekvalifikace
Název práce: The analysis of the effectiveness of retraining courses from 2010 to 2020 and the proposal of an alternative programme for making the active labour market policy of the Czech Republic more effective
Autor(ka) práce: Chalupná, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the analysis of the effectiveness of retraining courses in the whole Czech Republic in the period between 2010 - 2020. In the theoretical part, selected economic theories related to unemployment are presented. Its causes as well as economic and social impacts are discussed. Furthermore, the issue of labour market groups who are at risk and the current system of state employment policy are introduced. The practical part examines the effectiveness of retraining courses through gross effects, targeting indices and expenditure analysis. On the basis of the SWOT analysis and qualitative research in the form of structured interviews, the author concludes that the stated hypothesis cannot be clearly verified. Although up to 73 % of employers agree that retraining does not meet the expectation of quality preparation for a given job, which was also confirmed by the recruitment agency in the structured interview, there are still fields for which retraining is of the considerable benefit. The thesis also addresses the research question of whether the stated objectives of the active labour market policy in terms of the preference for disadvantaged groups in the inclusion of candidates in retraining courses are actually being met. According to the resulting values of the targeting indices, it can be said that retraining in terms of the chosen socio-demographic characteristics is not purposively targeting the most at-risk groups of the unemployed. The so-called creaming-off effect probably occurs here. Although this ensures better cost-effectiveness of the programme, it reduces its net effect. On the basis of the identified shortcomings of the retraining courses, the author proposes an alternative programme to contribute to the elimination of these shortcomings. The practical part concludes by evaluating the effectiveness of the proposed program through structured interviews and comparison of the two programs.
Klíčová slova: retraining programs ; long-term unemployment ; labour market; gross effects analysis; active labour market policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2021
Datum podání práce: 10. 5. 2022
Datum obhajoby: 21. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78847/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: