Impakt pandemie COVID-19 na online aktivity Národního muzea

Název práce: Impakt pandemie COVID-19 na online aktivity Národního muzea
Autor(ka) práce: Drozdova, Agata
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Horňáková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat, jak Národní muzeum v Praze přizpůsobilo své fungování v době pandemie Covid-19. Práce obsahuje ohodnocení přechodu do online světa, kam patří virtuální výstavy, digitalizace rukopisů a další online aktivity. Součástí práce je dotazníkové šetření, jehož účelem bylo zjistit názor návštěvníků na virtuální prohlídky Národního muzea. Z tohoto průzkumu bylo nejen zjištěno, jak na virtuální výstavy reagují návštěvníci Národního muzea, ale zda mají o těchto výstavách vůbec povědomí. Průzkum odpověděl na výzkumnou otázku práce, která zní: Jak vnímají návštěvníci virtuální výstavy Národního muzea? A potvrdil stanovenou hypotézu: Návštěvníci Národního muzea preferují fyzické výstavy před virtuálními výstavami.
Klíčová slova: Národní muzeum; Covid-19; Digitalizace; Virtuální prohlídky
Název práce: COVID-19 Pandemic Impact on the National Museum's Online Activities
Autor(ka) práce: Drozdova, Agata
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Horňáková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to describe how the National Museum in Prague adapted its functioning during the Covid-19 pandemic. The work contains an evaluation of the transition to the online world, which includes virtual exhibitions, digitization of manuscripts and other online activities. Part of the work is a questionnaire survey, the purpose of which was to find out the opinion of visitors on virtual tours of the National Museum. This survey not only found out how visitors to the National Museum react to virtual exhibitions, but also whether they are even aware of these exhibitions. The survey answered the research question of the thesis, which reads: How do visitors perceive the virtual exhibition of the National Museum? And it also confirmed the established hypothesis: Visitors to the National Museum prefer physical exhibitions to virtual exhibitions.
Klíčová slova: Digitizations; National museum; Covid-19; Virtual tours

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2021
Datum podání práce: 10. 5. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78661/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: