Hospodářsko-politické dopady Zelené dohody pro Evropu na ekonomiku ČR v období 2021-2027

Název práce: Hospodářsko-politické dopady Zelené dohody pro Evropu na ekonomiku ČR v období 2021-2027
Autor(ka) práce: Machutová, Magdalena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zkoumá hospodářsko-politické dopady Zelené dohody pro Evropu na ekonomiku ČR v období 2021-2027. Jejím cílem je ověřit, zda dosavadní podoba Zelené dohody povede ke snížená ekonomické efektivnosti a znemožní maximalizaci růstu potenciálního produktu ekonomiky České republiky. Závěry vyplývající z této práce ukazují, že Zelená dohoda pro Evropu povede k zadlužení členských států, zvyšování cen energií a zemědělských produktů, což povede k prohlubování příjmových nerovností ve společnosti a ke zpomalení hospodářského růstu nejen České republiky. Reorganizace energetického sektoru za momentálních podmínek povede ke ztrátě energetické soběstačnosti České republiky, která bude odkázána na nákup dražší energie ze zahraničí. Práce dokazuje, že dosavadní podoba Zelené dohody je nejen neefektivní, ale navíc povede ke zhoršení životních podmínek občanů Evropské unie.
Klíčová slova: Evropská unie; změna klimatu; Zelená dohoda pro Evropu; globální oteplování; klimatická neutralita; emise skleníkových plynů; dotace
Název práce: Economic and political impacts of the Green Deal for Europe on the Czech economy in the period 2021-2027
Autor(ka) práce: Machutová, Magdalena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis examines the economic and political impacts of the Green Deal for Europe on the Czech economy in the period 2021-2027. Its aim is to verify whether the current form of the Green Deal will lead to reduced economic efficiency and make it impossible to maximaze the growth of the potential product of the Czech economy. The conclusions resulting from this work show that the Green Deal for Europe will lead to indebtedness of member states, rising energy and agricultural prices, which will lead to deepening income inequalities in society and slowing down economic growth not only in the Czech Republic. The reorganization of the energy sector under the current conditions will lead to a loss of energy self-sufficiency of the Czech Republic, which will depend on the purchase of more expensive energy from abroad. The thesis proves that the current form of the Green Deal is not only ineffective, but will also lead to a deterioration in the living conditions of the citizens of the European Union.
Klíčová slova: Green Deal for Europe; global warming; climate neutrality; greenhouse gas emissions; subsidies; European Union; climate change

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2021
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 28. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78399/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: