Zneužití modrotisku ke komerčním účelům

Název práce: Zneužití modrotisku ke komerčním účelům
Autor(ka) práce: Matoušová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Skopová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení povědomí o tradiční lidové kultuře modrotisku napříč generacemi a zjištění, zda-li zneužití názvu modrotisk k jinému než pojmenování originálních výrobků škodí nebo je i v jisté míře prospěšné. Teoretická část bakalářské práce definuje pojmy spojené s tradiční lidovou kulturou, modrotiskem a řemeslnickou technologií v historii i současnosti. Dále je sepsána ochrana tradiční lidové kultury na světové úrovni i na území České republiky. Praktická část se skládá ze zjištění povědomí široké veřejnosti o modrotisku a názoru na neoriginální výrobky se stejnojmenným názvem. Druhá část je zaměřena na problematiku zneužívání modrotisku ke komerčním účelům a reakcí odborníků na danou problematiku.
Klíčová slova: tradiční lidová kultura; řemeslo; modrotisková technologie
Název práce: Misuse of blueprints for commercial purposes
Autor(ka) práce: Matoušová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Skopová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor's thesis is to evaluate the awareness of traditional folk culture of blueprint across generations and to find out whether the misuse of the name blueprint for other than naming original products is harmful or even beneficial to some extent. The theoretical part of the bachelor's thesis defines the concepts associated with traditional folk culture, blueprint and craft technology in history and today. It also describes the protection of traditional folk culture at the world level and in the Czech Republic. The practical part consists of finding out the awareness of the general public about the blueprint and the opinion on non-original products with the same name. The second part focuses on the issue of misuse of blueprint for commercial purposes and the opinions of experts on the issue.
Klíčová slova: traditional folk culture; craft; blueprint technology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2022
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79439/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: