Komparace brandingu galerie Rudolfinum a Centra současného umění DOX

Název práce: Komparace brandingu galerie Rudolfinum a Centra současného umění DOX
Autor(ka) práce: Hüblová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce řeší přístup k vedení brandingu v kulturním sektoru, přičemž se konkrétně zaměřuje na oblast kunsthalle. Cílem práce je zanalyzovat, popsat a závěrem porovnat, jak přistupují ke svému brandingu dvě vybrané instituce příbuzného typu. V teoretické části je poskytnut vhled do sféry značky, brandingu a muzeum brandingu, včetně jeho specifik a elementů, v rámci nichž je věnována výrazná pozornost například vizuálnímu stylu a jednotlivým kontaktním bodům. S ohledem na poznatky v teoretické části a s využitím metody kvalitativního výzkumu kombinované s analýzou sekundárních dat jsou vytvořeny případové studie Centra současného umění DOX a Galerie Rudolfinum. V rámci jejich komparace jsou shrnuty hlavní postřehy s důrazem na vystižení rozdílů pro demonstraci různých způsobů řešení. Obě případové studie lze pokládat za názorné ukázky kladných přístupů k vedení brandingu kunsthalle a příbuzných typů institucí, v jejichž oblasti mohou zkoumané instituce posloužit jako kvalitní zdroj inspirace.
Klíčová slova: branding; kunsthalle; vizuální styl; muzeum branding; značka; Centrum současného umění DOX; Galerie Rudolfinum
Název práce: Comparison of branding at the Rudolfinum Gallery and the DOX Center for Contemporary Art
Autor(ka) práce: Hüblová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis addresses the approach to branding in the cultural sector, focusing specifically on the kunsthalle area. The aim of this work is to analyze, describe and as a conclusion compare how two selected institutions of a related type approach their branding. The theoretical part provides an insight into the field of brands, branding and the museum branding, including its specifics and elements, within which significant attention is paid to, for example, visual style and individual touchpoints. With regard to the findings in the theoretical part and using the method of qualitative research combined with the analysis of secondary data, case studies of the Center for Contemporary Art DOX and Galerie Rudolfinum are created. Through their comparison the main observations are summarized, with an emphasis on capturing the differences to demonstrate the various solutions. Both case studies can be considered as illustrative examples of positive approaches to the management of Kunsthalle branding and related types of institutions, in the area of which the researched institutions can serve as a quality source of inspiration.
Klíčová slova: Center for Contemporary Art DOX; Rudolfinum Gallery; branding; kunsthalle; visual style; museum branding; brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2021
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79134/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: