Spokojenost zaměstnanců s řízením lidských zdrojů ve vybrané organizaci

Název práce: Spokojenost zaměstnanců s řízením lidských zdrojů ve vybrané organizaci
Autor(ka) práce: Vaňková, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Jurečková, Milena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je analýza řízení lidských zdrojů v organizaci Aklace, se zaměřením na spokojenost zaměstnanců s činnostmi personálního útvaru firmy. Hlavním cílem práce je identifikace současné míry spokojenosti zaměstnanců s řízením lidských zdrojů ve společnosti Aklace. Dílčím cílem je vyhodnocení současného způsobu řízení lidských zdrojů a identifikace případných nedostatků. Práce se opírá o teoretický základ, který vychází výhradně z odborné literatury a vědeckých článků. Praktická část je věnována představení zkoumané organizace a seznámení s personálními činnostmi, které vykonává. Součástí je také vyhodnocení dotazníkového šetření a zodpovězení dílčích výzkumných otázek. Na základě těchto výsledků je poté zodpovězena hlavní výzkumná otázka a následně jsou předloženy konkrétní návrhy a doporučení, vedoucí ke zlepšení procesů a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
Klíčová slova: Personální management; Zaměstnanci; Pracovní spokojenost; Řízení lidských zdrojů
Název práce: Employee satisfaction with the management of human resources in the selected organization
Autor(ka) práce: Vaňková, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Jurečková, Milena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the diploma thesis is the analysis of human resources management in the Aklace organization, focusing on employee satisfaction with the activities of the company's personnel department. The main objective of the thesis is to identify the current level of employee satisfaction with human resources management at Aklace. The partial objective is to evaluate the current way of managing human resources and to identify possible shortcomings. The thesis is based on a theoretical basis, which is coming exclusively out of professional literature and scientific articles. The practical part is devoted to the introduction of the examined organization and familiarization with the personnel activities it performs. It also includes the evaluation of the questionnaire survey and the answer to partial research questions. Based on these results, the main research question is then answered and specific proposals and recommendations are presented leading to the improvement of processes and increased employee satisfaction.
Klíčová slova: Human resources management; Personnel management; Job satisfaction; Employees

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2021
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 14. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78688/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: