Analýza české populační politiky v letech 1945-1989 se zaměřením na současné znovuzavedení novomanželských půjček

Název práce: Analýza české populační politiky v letech 1945-1989 se zaměřením na současné znovuzavedení novomanželských půjček
Autor(ka) práce: Kořistková, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vodžák, Milan
Oponenti práce: Lakotová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na analýzu dopadů populačních opatření na vybrané ukazatele porodnosti mezi lety 1945-1989 v Československé republice. V tomto období zde byly zavedeny novomanželské půjčky, které byly poskytovány až do roku 1990. V teoretické části práce jsou představeny základní pojmy týkající se dané problematiky. Dále jsou také uvedeny okolnosti zavádění populačních opatření ve sledovaném období, včetně podrobné charakteristiky zmíněných půjček. Praktická část se věnuje analýze dopadu zavedených propopulačních opatření na vybrané ukazatele porodnosti. Práce si stanovila hypotézu zda novomanželské půjčky mají i v dnešní době své místo v hospodářské a sociální politice státu. Práce využila metodu difference-in-differences, kdy na základě dopadů zavedení zmíněných opatření v prvním období, predikovala dopad při současném obnovení půjček a potvrdila hypotézu práce.
Klíčová slova: novomanželské půjčky; demografický vývoj; socialistická sociální politika; populační politika; rodinná politika
Název práce: Analysis of czech population policy between years 1945-1989, focusing on the current reintroduction of newlywed loans
Autor(ka) práce: Kořistková, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vodžák, Milan
Oponenti práce: Lakotová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This study is aimed at analysing the impacts of population measures on selected fertility indicators between 1945-1989 in the Czechoslovakia. In this period were introduced newlywed loans, which were again cancelled in 1990. In the theoretical part of my work, the basic concepts related to the issue are presented. There are also mentioned the circumstances surrounding the implementation of population policies. The practical part is devoted to analysing the impact of established pro-population measures on selected fertility indicators. The established hypothesis considers whether newlywed loans, even in these days, have a place in the economic and social policy of the state. The work used the difference in differences method, predicting the impact of simultaneous loan renewals and confirming the hypothesis of work, based on the effects of the introduction of these measures in the first period.
Klíčová slova: population policy; family policy; newlywed loans; demographic development; socialist social policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2022
Datum podání práce: 12. 5. 2022
Datum obhajoby: 21. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80137/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: