Funguje efekt dohánění? Komparace vývoje životní úrovně zemí Visegrádské čtyřky a EU15 v letech 2004–2020

Název práce: Funguje efekt dohánění? Komparace vývoje životní úrovně zemí Visegrádské čtyřky a EU15 v letech 2004–2020
Autor(ka) práce: Gärtner, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klement, Josef
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je na základě vybraných socioekonomických ukazatelů komparovat životní úroveň starých členských zemí tzv. EU15 a postkomunistických zemí V4 a zároveň verifikovat hypotézu, že země V4 od vstupu do EU dohánění v životní úrovni země EU15. V teoretické části je požita metoda literární rešerše, pomocí které je popsán historický vývoj obou komparovaných skupin (V4 a EU15). Dále je literární rešerše využita k popsání teorie konvergence a divergence, jež se konkrétně zaměřuje na charakteristiku a popsání dosavadních výzkumů efektu dohánění. Závěr teoretické části se věnuje definicím vybraných socioekonomických ukazatelů (HDP (PPP) na obyvatele, míra inflace, míra nezaměstnanosti, produktivita práce, průměrná roční čistá mzda, index lidského rozvoje, střední délka života, index ekonomické svobody, dostupnost vlastnického bydlení). V praktické části je využita metoda komparace vybraných ukazatelů životní úrovně zemí V4 a EU15 v letech 2004 až 2020. Přidanou hodnotou této práce je pestrost zkoumaných ukazatelů. Komparace byla provedena nejen na ekonomických ukazatelích, ale také na socioekonomických ukazatelích. Právě tento široký pohled dokáže lépe popsat vývoj životní úrovně než pouhého zkoumání čistě ekonomických ukazatelů. Další přidanou hodnotou této práce je poměrně dlouhé sledované období (17 let), z kterého se již dají s určitou pravděpodobností vypozorovat minimálně trendy vývoje konvergenčního procesu. Hypotézu se na základě provedené komparace dostupných dat podařilo verifikovat, jelikož země V4 od vstupu do EU dohánějí v životní úrovni země EU15.
Klíčová slova: Efekt dohánění; životní úroveň; Visegrádská čtyřka; EU15; konvergence
Název práce: DOES THE CATCH-UP EFFECT WORK? COMPARISON OF THE DEVELOPMENT OF LIVING STANDARDS VISEGRAD FOUR COUNTRIES AND THE EU15 IN 2004-2020
Autor(ka) práce: Gärtner, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klement, Josef
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the work is based on selected socio-economic indicators to compare the living standards of the old EU15 member states and post-communist V4 countries and at the same time verify the hypothesis that the V4 countries have caught up in the EU15 living standards since joining the EU. The theoretical part uses the method of literary research, which describes the historical development of both compared groups (V4 and EU15). Furthermore, the literature search is used to describe the theory of convergence and divergence, which specifically focuses on the characteristics and description of previous research on the effect of catching up. The conclusion of the theoretical part deals with the definitions of selected socio-economic indicators (GDP (PPP) per capita, inflation rate, unemployment rate, labor productivity, average annual net wage, human development index, life expectancy, economic freedom index, availability of owner-occupied housing). The practical part uses the method of comparison of selected indicators of living standards of the V4 and EU15 countries in the years 2004 to 2020. The added value of this work is the diversity of researched indicators. The comparison was made not only on economic indicators, but also on socio-economic indicators. It is this broad view that can better describe the development of living standards than simply examining purely economic indicators. Another added value of this work is a relatively long monitoring period (17 years), from which at least the trends of the development of the convergence process can already be observed with a certain probability. The hypothesis was verified on the basis of a comparison of available data, as the V4 countries have been catching up with the EU15 in terms of living since joining the EU.
Klíčová slova: convergence; Visegrad Four; EU15; Catching up effect; standard of living

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2022
Datum podání práce: 12. 5. 2022
Datum obhajoby: 28. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79998/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: