Národnostní menšiny jako potenciál pro zvýšení návštěvnosti hokejových utkání

Název práce: Národnostní menšiny jako potenciál pro zvýšení návštěvnosti hokejových utkání
Autor(ka) práce: Palkovský, Erik
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Přikryl, Pavel
Oponenti práce: Mikulík, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Závěrečná práce pojednává o potenciálu národnostních menšin pro zvýšení návštěvnost hokejových utkání. Svět se během psaní práce nachází v pandemické krizi, která se velmi negativně podepsala na kulturním prostředí, sportem nevyjímaje. Průměrná návštěvnost, díky pandemickým opatřením, výrazně poklesla napříč soutěžemi. Součástí teoretické části jsou definovány základní pojmy, spojené s organizováním akcí, sportovním managementem a marketingem. Zároveň jsou vyjádřena specifika sportovního prostředí, včetně analýzy národnostních menšin v České republice, respektive v moravskoslezském kraji. Praktická část detailně popisuje přípravu a pořádání ligového utkání věnovaného polským fanouškům. Polští fanoušci představují silnou národnostní menšinu v moravskoslezském kraji, díky čemuž byli identifikování jako ideální cílová skupina. Výhodou akce je, že součástí kádru Frýdku Místku jsou tři polští hráči. Tato část je doplněna statistickými ukazateli nejvyšších hokejových utkání, včetně stanovení silných a slabých stránek s akcí spojených. Práce si zavdává za cíl potvrdit nebo naopak premisu, že národnostní menšiny skutečně představují potenciál pro zisk nových fanoušků. Dále by se mělo jednat o policy paper pro sportovní kluby organizátory podobných akcí.
Klíčová slova: Policy paper; Sportovní diplomacie; Sport; Národnostní menšiny; Hokej; SWOT analýza; HC Frýdek Místek
Název práce: Potential of national minorities for increasing attendance of ice hockey games
Autor(ka) práce: Palkovský, Erik
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Přikryl, Pavel
Oponenti práce: Mikulík, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Final thesis deals with potential of national minorities for increasing attendance of ice hockey games. Cultural and sports events were badly affected by global pandemic. Attendance of ice hockey games had decreased due to pandemic precautions through all the leagues. Fundemental terms which are connected with sports management, event management and marketing are defined in the theoretical part. Moreover there are mentioned specifics about sport industry, including analysis of national minorities in the Czech Republic, Moravian-Silesian Region, respectively. Practical part describes preparation and organising ice hockey game which was dedicated to polish fans. Polish fans was chosen as one of the biggest national minorities in the Moravia-Silesian Region, therefore they were identified as ideal target. Three players which play for ice hockey club Frýdek Místek are polish, which was big advantage of the event. This part also contains statistical data about proffessional ice hockey leagues, strenghts and weaknesses of the event. Thesis is entitled to confirm or deny premise that national minorities happen to be potential for gaining new fans. Moreover the thesis should serve as policy paper for sports clubs and organisers of similar events.
Klíčová slova: Sports diplomacy; Sport; National Minorities; Ice Hockey; SWOT analysis; HC Frýdek Místek; Policy paper

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2022
Datum podání práce: 13. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79341/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: