Automobilový průmysl v ČR v letech 2015-2020 a vliv pandemie Covid-19 na jeho postavení

Název práce: Automobilový průmysl v ČR v letech 2015-2020 a vliv pandemie Covid-19 na jeho postavení
Autor(ka) práce: Talman, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Kozák, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analyzovat automobilový průmysl v České republice v letech 2015-2020 a dopad pandemie covid-19 na finální výrobu a prodej osobních automobilů v České republice. V první části práce zahrnuje vymezení automobilového průmyslu v České republice. Druhá kapitola se zabývá vymezením makroekonomických veličin a to hrubého domácího produktu, zaměstnanosti a teorii otevřené ekonomiky a zahraničního obchodu. Praktická část pomocí analýzy zjišťuje vývoj podílu automobilového průmyslu na exportu a HDP v České republice. Také je analyzovaná zaměstnanost a mzdy v automobilovém průmyslu. Následné jsou zkoumány a analyzovány dopady pandemie Covid-19 na automobilový průmysl jakož i aktuální situace na trhu automobilového průmyslu.
Klíčová slova: pandemie Covid-19; automobilový průmysl; HDP
Název práce: The automotive industry in the Czech Republic in 2015-2020 and the impact of the Covid-19 pandemic on its position
Autor(ka) práce: Talman, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Kozák, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the automotive industry in the Czech Republic between 2015-2020 and the impact of the covid-19 pandemic on the final production and sale of passenger cars in the Czech Republic. The first part of the thesis is the definition of the automotive industry in the Czech Republic. The second chapter deals with the definition of macroeconomic variables, namely gross domestic product, employment and the theory of open economy and foreign trade. The practical part uses the analysis to determine the development of the share of the automotive industry in exports and GDP in the Czech Republic. Employment and wages in the automotive industry are also analyzed. Subsequently, the impacts of the Covid-19 pandemic on the automotive industry as well as the current situation on the automotive market are examined and analyzed.
Klíčová slova: Covid-19 pandemic; automotive industry; GDP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2021
Datum podání práce: 13. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78419/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: