Antidoping v kontexte športovej diplomacie

Název práce: Antidoping v kontexte športovej diplomacie
Autor(ka) práce: Mlsnová, Gabriela
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Hrbek, Patrik
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predkladaná́ záverečná práca je zameraná́ na oboznámenie sa s problematikou antidopingu a športovej diplomacie a následne na riešenie súladu v nastavení športovotechnických pravidiel, antidopingovej regulácie a zákonnej úpravy, ktoré majú priamy dosah na spravodlivé konanie vo veciach antidopingu. Poznanie športovej praxe a nastavenie antidopingu vedú k transparentnému konaniu a ochrane ľudských práv športovcov. Antidoping predstavuje významný regulačný nástroj rozvoja športu, ochrany jeho integrity, ochrany zdravia športovca a zabezpečenia fair play. Antidoping má takto nielen principiálny dosah na kľúčové oblasti rozvoja a ochrany športu a tým pôsobí aj ako súčasť športovej diplomacie, ktorá nezabezpečuje len vlastný rozvoj športu ako takého, ale aj rozvoj všetkých parametrov, ktoré posilňujú význam a poslanie športu na národnej i medzinárodnej úrovni.
Klíčová slova: Antidoping; Antidopingová regulácia; Integrita športu; Fair play; Športová diplomacia
Název práce: Antidoping v kontexte športovej diplomacie
Autor(ka) práce: Mlsnová, Gabriela
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Hrbek, Patrik
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předkládaná práce si klade za cíl seznámit se s problematikou antidopingu a sportovní diplomacie a následně řešit soulad v nastavení sportovních pravidel, antidopingové regulace a zákonné úpravy, které mají přímý vliv na spravedlnost antidopingového řízení. Znalost sportovní praxe a antidopingových pravidel vede k transparentnímu jednání a ochraně lidských práv sportovců. Antidoping je důležitým regulačním nástrojem pro rozvoj sportu, ochranu jeho integrity, ochranu zdraví sportovců a zajištění fair play. Antidoping tak má nejen zásadní vliv na klíčové oblasti rozvoje a ochrany sportu, ale působí také jako součást sportovní diplomacie, která zajišťuje nejen rozvoj sportu samotného, ale také rozvoj všech parametrů, které posilují význam a poslání sportu na národní i mezinárodní úrovni.
Klíčová slova: Antidopingová regulace.; Integrita sportu.; Antidoping. ; Fair play.; Sportovní diplomacie.
Název práce: Anti-doping in the Context of Sports Diplomacy
Autor(ka) práce: Mlsnová, Gabriela
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Hrbek, Patrik
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The presented final work is focused on getting acquainted with the issues of anti-doping and sports diplomacy and subsequently on solving compliance with the setting of sports regulations, anti-doping regulation and legislation, which have a direct impact on fair proceedings in anti-doping matters. Knowledge of sports practice and anti-doping settings lead to transparent procedures and the protection of human rights of athletes. Anti-doping is an important regulatory tool for the development of sport, the protection of its integrity, the protection of the athlete's health and the provision of fair play. Anti-doping thus has not only a fundamental impact on key areas of sports development and protection and thus also acts as part of sports diplomacy, which not only ensures the development of sport as such, but also the development of all parameters that strengthen the importance and mission of sport at national and international level.
Klíčová slova: Anti-doping regulation.; Integrity of sport.; Anti-doping. ; Fair play.; Sports diplomacy.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2022
Datum podání práce: 14. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79346/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: