Are Natural Resources Blessing or Curse? Case Study of Libya

Název práce: Are Natural Resources Blessing or Curse? Case Study of Libya
Autor(ka) práce: Tsintsadze, Ana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Kotrba, Vojtěch
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Significance of the oil prices are demonstrated to the world economy since the 1970s. Libya possesses the largest oil reserves in Africa, making the state one of the leading oil exporters. This study examines whether and to what extent this natural wealth is the source of Libya’s economic growth. Effects of the Second Libyan Civil War, Coronavirus pandemic, and IS terrorist attacks are discussed and analyzed to a macroeconomic extent. Four distinctive regression models are constructed applying the same dependent variable GDPreal, employing the time-series data for the period 2000-2021. The first fundamental model treats oil revenues, prices, and exports as independent variables. It verifies the hypothesis that oil prices positively affect the production of all final goods within the economy. The second and third models investigate the influence of oil on real GDP through electricity production since oil represents the primary source of electricity in Libya. These analyses exhibited the positive impact of electricity on the GDP; Moreover, they emphasize the cruciality of diversification, which is an essential precondition for a stable economy in order to prevent volatility during oil production disruptions that lead to the oil revenue fluctuations. The last, fourth model approaches energy as a whole, as one of the contributors to the goods and services production. This model provided the outcome that is in accordance with the research of Noor and Siddiqi that the energy sector is the backbone of the economy. It indicated that energy consumption is positively related to GDP growth. Since oil is the major source of the energy, it is concluded that possession of oil is vitally important for the economic development of Libya. Ramsey’s RESET and Breusch-Pagan tests were applied with the aim of removing non-linearity and heteroskedasticity. Empirical analysis reveals that higher oil prices result in a higher gross domestic product; however, oil price decline results in diminished government revenues and subsequently reduced public spending and investments, which eventually leads to economic downfall.
Klíčová slova: Second Libyan Civil War; Oil shocks; Economic growth; IS terrorist attacks; Covid pandemic; West Texas Intermediate; Libyan economy
Název práce: Are Natural Resources Blessing or Curse? Case Study of Libya
Autor(ka) práce: Tsintsadze, Ana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Kotrba, Vojtěch
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Význam cen ropy pro světovou ekonomiku je zřejmý od 70. let 20. století. Libye má největší zásoby ropy v Africe, díky čemuž je jedním z předních vývozců ropy. Zda a nakolik je toto její přírodní bohatství zdrojem růstu ekonomiky této země je otázkou, na kterou je zaměřena tato práce. V makroekonomickém rozsahu jsou diskutovány a analyzovány dopady druhé libyjské občanské války, pandemie koronaviru a teroristických útoků IS. Na datech pro období 2000-2021 jsou zkonstruovány čtyři regresní modely využívající stejnou závislou proměnnou GDPreal, která je zkoumána. První fundamentální model stanovuje jako nezávislé proměnné příjmy z ropy, ceny a objem exportu. Ověřuje hypotézu, že ceny pozitivně ovlivňují produkci všech finálních statků v ekonomice. Druhý a třetí model zkoumají vliv ropy na reálný HDP prostřednictvím výroby elektřiny, protože ropa představuje primární zdroj pro produkci elektřiny v Libyi. Tyto analýzy ukázaly pozitivní vliv této proměnné na HDP; Kromě toho zdůrazňuje klíčovost diverzifikace, která je základním předpokladem stabilní ekonomiky, aby se zabránilo kolísání při narušení produkce ropy, které vede ke kolísání příjmů z ropy. Poslední, čtvrtý model přistupuje k energii jako celku jako k jednomu ze vstupů k produkci zboží a služeb. Tento model poskytl výsledek, který je v souladu s výzkumem Noora a Siddiqiho, že energetický sektor je páteří ekonomiky. Data ukázala, že spotřeba energie je korelována s růstem HDP. Vzhledem k tomu, že ropa je hlavním zdrojem energie, dochází se k závěru, že vlastnictví ropy je životně důležité pro hospodářský rozvoj Libye. Ramseyho testy RESET a Breusch-Pagan byly použity s cílem odstranit nelinearitu a heteroskedasticitu. Empirická analýza ukazuje, že vyšší ceny ropy mají za následek vyšší hrubý domácí produkt, tedy růst cen ropy je pozitivně korelován s vyšší dynamikou růstu ekonomiky; pokles cen ropy však vede ke snížení vládních příjmů, následně veřejných výdajů a investic, což nakonec vede k ekonomickému poklesu.
Klíčová slova: libyjská ekonomika; západní Texas střední; ekonomický růst; ropné šoky; teroristické útoky IS; pandemie Covid; druhá libyjská občanská válka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2022
Datum podání práce: 15. 5. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80390/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: