Dopad pandemie COVID-19 na pracovní trh Evropské unie

Název práce: Impact of COVID-19 pandemics on the EU labour market
Autor(ka) práce: Manap, Aidana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
COVID-19 had a significant impact on global labour markets, with a wide range of effects across demographic groups, economic sectors, and industries. The main objective of this study is to analyse how COVID-19 influenced key labour market indicators in Italy, Spain and the Czech Republic. Besides that, to examine if the significant influence of COVID-19 on particular labour market parameters may be linked to the poorer indicators prior to the pandemics. For the selected countries, the OLS regression is conducted with the following dependent variables: employment, unemployment, inactivity, part-time employment and average weekly hours worked. The Difference-in-Differences approach was used to examine the effect of COVID-19 on unemployment. The empirical findings were in accordance the hypothesis, demonstrating that the coronavirus pandemic amplified previously poor labour market characteristics. In Spain and Italy, labour market indices such as unemployment, employment, and inactivity were influenced more than in the Czech Republic. This thesis fulfils the gap in the field by studying the connection between COVID-19 and labour market characteristics such as part-time employment, inactivity, and average weekly hours worked in the countries analysed, which are not commonly addressed in existing studies.
Klíčová slova: unemployment ; employment; inactivity; COVID-19
Název práce: Dopad pandemie COVID-19 na pracovní trh Evropské unie
Autor(ka) práce: Manap, Aidana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
COVID-19 měl významný dopad na globální trhy práce s širokou škálou účinků napříč demografickými skupinami, hospodářskými odvětvími a průmyslovými odvětvími. Hlavním cílem této prace je analyzovat, jak COVID-19 ovlivnil klíčové ukazatele trhu práce v Itálii, Španělsku a České republice. Kromě toho zkoumat, zda významný vliv COVID-19 na konkrétní parametry trhu práce může souviset s horšími ukazateli před pandemií. Pro vybrané země se regrese OLS provádí s následujícími závislými proměnnými: zaměstnanost, nezaměstnanost, nečinnost, zaměstnání na částečný úvazek a průměrná týdenní odpracovaná doba. Přístup rozdíl v rozdílech byl použit ke zkoumání vlivu COVID-19 na nezaměstnanost. Empirická zjištění byla v souladu s hypotézou, což dokazuje, že pandemie koronavirů zesílila dříve špatné charakteristiky trhu práce. Ve Španělsku a Itálii byly indexy trhu práce, jako je nezaměstnanost, zaměstnanost a nečinnost, ovlivněny více než v České republice. Tato práce naplňuje mezeru v oboru studiem souvislosti mezi COVID-19 a charakteristikami trhu práce, jako je zaměstnání na částečný úvazek, nečinnost a průměrná týdenní odpracovaná doba v analyzovaných zemích, které nejsou běžně řešeny ve stávajících studiích.
Klíčová slova: trh práce; nezaměstnanost; COVID-19; zaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2022
Datum podání práce: 15. 5. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80126/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: